Høringsuttalelse NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Forskerforbundet viser til utredningen som er sendt på høring. Utredningen legger betydelig vekt på videre satsing på forskning innenfor en rekke naturvitenskapelige områder. Dette slutter vi oss til og håper det vil medføre at regjeringen vil trappe opp innsatsen til forskning, i tråd med intensjonen for bruken av avkastningen fra petroleumsfondet.

Forbundet er derimot bekymret og forundret over at utredningen i liten grad tar opp de globale klimautfordringene. Utredningen omtaler rett nok noen utfordringer knyttet til mattrygghet, utviklingsarbeid og migrasjon (som den avviser at Norge vil bli særlig påvirket av; muligheter for flere og større konflikter om land og ressurser berøres ikke). Forskerforbundet etterlyser en grundigere behandling av følgene for Norge av ulike scenarier ved globale klimaendringer.

Videre savner vi også at utredningen vurderer og gir tilrådinger om økt kunnskap og styrket forskning i den sammenheng. Kunnskapsutvikling innen internasjonalt orientert samfunnsvitenskap og humaniora er en forutsetning for å kunne møte de globale utfordringene. Uten bred kunnskap om samfunn, kultur og språk vil vi ikke lykkes godt i å hjelpe mennesker i nød, på flukt eller i konflikt. Ei heller vil vi evne å ta imot og integrere flere i det norske samfunn, om det skulle bli en nødvendig konsekvens.

Forskerforbundet anbefaler at man benytter dette høve også til å styrke aktuelle forsknings- og kunnskapsmiljøer innen humaniora og samfunnsfag.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær