Kommentar til forslag til statsbudsjett for 2012 vedrørende rammevilkår for forskningsinstituttene

Det vises til Prop. 1 S (2011-2012) med forslag til statsbudsjett for 2012. Forskerforbundet vil med dette ta opp to sentrale forhold knyttet til forskningsinstituttenes rammevilkår, behovet for styrket basisfinansiering og gjeninnføring av skatteunntak for private forskningsinstitutter.

Behov for styrket basisfinansiering

Det er positivt at basisbevilgningen til de samfunnsvitenskapelige instituttene økes med 5 mill kroner. Behovet er imidlertid langt større. Instituttsektoren i Norge utfører nesten ¼ av all forskning i Norge målt som andel av samlet investering i FoU. Forskningsinstituttene utfører hovedsakelig anvendt forskning for næringsliv og forvaltning og har i tillegg ansvar for å utvikle kunnskap på nasjonalt prioriterte områder. Det er tverrpolitisk enighet om at de fyller en viktig funksjon og det er derfor utviklet et system med statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene. Basisfinansieringen skal sikre instituttene rammevilkår som gjør at de kan opprettholde og videreutvikle kompetansen samt kunne konkurrere om forskningsressurser på likeverdig nivå med forskningsinstitusjoner i andre land.

Basisbevilgningen for de norske forskningsinstituttene er i gjennomsnitt 11% mens de fleste europeiske konkurrenter har 25-50%. Behovet for økte basisbevilgninger ble omtalt i forskningsmeldingen men er ikke fulgt opp i praksis. Basisbevilgningen må styrkes og nivået må årlig justeres for lønns- og prisvekst.

Forskerforbundet foreslår at grunnbevilgningen økes med 25 mill kroner (ca 10%) fra 259,7 mill kroner til 284,7 mill kroner, og at nivået automatisk lønns- og prisjusteres hvert år.

Gjeninnføring av skatteunntak for private forskningsinstitutter

Balgrunnen for denne saken er at de private forskningsinstituttene har fått krav om å betale skatt etter en dom mot Sintef om dette i 2007. Tidligere var både universiteter, høyskoler, statlige og private forskningsinstitutt unntatt fra skatt.

Forskningsinstituttene utfører anvendt forskning men det er vanlig at resultatene skal publiseres og gjøres tilgjengelige for bruk og etterprøving. Det er politisk bred enighet om at det er ønskelig å styrke den akademiske friheten til forskere i instituttsektoren og arbeide for å unngå at forskningen blir forsøkt styrt av oppdragsgiver. Forskningsaktiviteten ved instituttene kan derfor i sin hovedsak ikke anses som erverv.

Verken universiteter, høyskoler, statlige forskningsinstitutter eller utenlandsk forskning har skatteplikt. Det er derfor svært urimelig og konkurransevridende dersom de private forskningsinstituttene fortsatt skal pålegges skatt. Forskerforbundet foreslår at skatteunntaket for de private forskningsinstituttene gjeninnføres.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær