Høringsuttalelse om utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 21.02.2011 med høring av utkast til lov om lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering.

Forskerforbundet går mot bruken av personnummer for å sikre riktig rapportering av forskningspublikasjoner i Norsk vitenskapsindeks (NVI). Forbundet anerkjenner at en fullstendig og effektiv NVI vil være et gode for flere i forsknings-Norge, ikke bare ”som grunnlag for finansieringssystemene i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene”, som er det uttalte formålet i høringsnotatet. Forskerforbundet støttet derfor opprettelsen av NVI.

Forskerforbundet er bekymret for at en mer utstrakt bruk av fødselsnummer gir økt risiko for at personnummer kommer på avveie og kan misbrukes. Vi mener at det må kunne finnes alternative måter å sikre riktig rapportering til NVI og etterlyser en grundigere drøfting av dette i høringsnotatet. Videre er det urimelig at hensynet til riktig finansiering av institusjonene skal ivaretas ved at de ansatte påføres økt risiko for misbruk av personopplysninger og svekkelse av personvernet. Vi kan ikke se at den lille faren det eventuelt medfører at ikke den resultatbaserte omfordelingen blir matematisk riktig ned til siste krone for alle institusjoner oppveier faren for ID-tyveri og annet misbruk av personlige opplysninger.

Vi kan vanskelig forestille oss at forskersamfunnet er av et slikt omfang at forvekslingsproblemet ikke er annet enn ytterst marginalt. Etter Forskerforbundets oppfatning må fødselsnummer kun brukes innen klart begrensede områder, og ikke bare begrunnes ut fra bekvemmelighetshensyn.

Dersom loven likevel blir innført er det viktig at det blir mulig for de ansatte å reservere seg mot slik registrering. Videre må det tydelig fremgå av lov og forskrift at informasjon til de ansatte om registrering av fødselsnummer skal gis. Vi foreslår i tråd med dette at utkastet til § 2 første ledd i forskriften endres til ”Den institusjon som registrerer forskernes fødselsnummer i Norsk vitenskapsindeks skal av eget tiltak informere …” og siste ledd endres tilsvarende til ”Informasjon skal gis til den enkelte registrerte,” jf. personopplysningsloven § 8 første ledd.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær