Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier

Forskerforbundets uttalelse om rapporten "Navigering mellom barken og veden" fra interdepartemental prosjektgruppe som har vurdert om det er behov for nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier.

Kunnskapsdepartementet
Forskningsavdelingen
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Deres ref: Vår ref: 46974 Vår dato: 26.09.2011

Høring: Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier – innspill på forslag fra prosjektgruppe

Forskerforbundet som i utgangspunktet ikke var blant høringsinstansene til denne rapporten, er i ettertid blitt invitert til å komme med våre synspunkter på ovennevnte. Vi har derfor fått utsatt høringsfristen.

I høringsbrevet bes det særlig om våre synspunkter på

1. entydige innspill på om det skal utarbeides nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier, og dersom ja,
2. synspunkter på prosjektgruppas forslag til innhold i og utforming av slike nasjonale prinsipper (jmf kap. 8 i rapporten).

Rapporten har vært behandlet i Forskerforbundets opphavsrettsutvalg, og utvalget har først og fremst synspunkter av generell karakter, spesielt knyttet opp mot opphavsrett.

Vi er i utgangspunktet positiv til at det utarbeides retningslinjer for en nasjonal IPR politikk, men det er viktig at man har klart for seg hva man egentlig trenger å få overført av rettigheter, og at man klar skiller mellom de ulike typer rettigheter.

Opphavsrettsutvalget har arbeidet mye med rettighetspolitikk spesielt innenfor universitets- og høgskolesektoren. Vår erfaring er at det foregår mye sammenblanding av ulike typer rettigheter, i tillegg til at det er åpenbare misforståelser som er ute og går. Blant annet fokuseres det mye på eiendomsrett til forskningsresultater, uten å ta høyde for det forholdet at all kunnskap i utgangspunktet er fri. Bare der resultatene er hemmelighetsstemplet, skal patenteres eller på annen måte er unntatt offentligheten, kan man snakke om eiendomsrett til forskningsresultater. Men all kunnskap som er publisert kan altså fritt brukes av alle.

Vi er derfor positiv til at det satses på kompetansehevingstiltak i sektoren.

Noen virksomheter har gjort et godt og grundig forarbeid i uviklingen av rettighetspolitikken, og hvor man nøye har drøftet hva man egentlig trenger å få overdratt av rettigheter fra arbeidstaker til arbeidsgiver.

Vi viser i denne forbindelse den rettighetspolitikken som er utarbeidet ved Universitetet i Bergen og den rettighetspolitikken som den såkalte Sejersted II-utvalget har anbefalt for Universitetet i Oslo (vedlagt). 

Etter vår oppfatning kan prinsippene som er nedfelt ved UiO og UiB også anvendes som nasjonale prinsipp for håndtering av IPR.

For øvrig anbefaler vi at ytterligere overdragelse av rettigheter avtales i forkant de enkelte prosjektene. Dette anbefales også av prosjektgruppen under utredningens pkt. 8.7, siste kulepunkt. 

Når det gjelder kapitel 10 ”Veien videre” støtter vi forslaget om at arbeidet med nasjonale prinsipper utføres av en ekstern arbeidsgruppe, og foreslår at arbeidsgruppen, i alle fall på opphavsrettens område, styrkes av representanter for arbeidstakerorganisasjonene (gjerne Forskerforbundet) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Frank O. Anthun
Forhandlingssjef og sekretær for Opphavsrettsutvalget