Innspill til behandlingen av Meld.St. 18 (2010–2011) ”Læring og fellesskap”

Forskerforbundet viser til KUF-komiteens behandling av Meld.St. 18 (2010–2011) ”Læring og fellesskap" og oversender med dette forbundets innspill til saken.

Ad kapittel 6.2.9 Økonomiske og administrative endringer i Statped

Forskerforbundet vil understreke at det ikke vil være mulig å forbedre og videreutvikle Statpeds tjenester til barnehager, skoler og PP-tjenester dersom økonomien til Statped reduseres. Dette gjelder både individbaserte spesialisttjenester i komplekse saker, og utviklingsarbeid av tilrettelegging og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov som vektlegges i stortingsmeldingen. Det har de senere år vært stadige nedskjæringer i ressurser og muligheter for tjenester fra Statped på disse områdene og det vil få konsekvenser for tjenestene.

Stortingsmeldingen introduserer to nye tiltak, Vi sprenger grenser og utdanning 2020. Dette er interessante tiltak men det er viktig at Statpeds bidrag i disse prosjektene ikke svekker øvrige brukerrettede og fagutviklende tjenester fra Statped. Forskerforbundet mener derfor at ressurser vedrørende Statpeds ansvar for gjennomføring av disse prosjektene må komme i tillegg til øvrige bevilgninger.

Ad kapittel 6.2.3 Ny organisering og styring av Statped

Det legges opp til at spesiell kompetanse fra ett regionsenter skal være tilgjengelig for andre sentre som mangler og trenger denne kompetansen. Slike tjenester til andre regioner koster imidlertid det enkelte senter ressurser både i tid og direkte utgifter. Skal dette fungere må det følge ressurser til dette til de aktuelle sentrene.

Ad forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i Statped

Forskerforbundet mener det er viktig å legge til rette for at Statped kan ivareta FoU- oppgavene på en god måte. For å kunne ivareta dette ansvaret på en tilfredsstillende måte kreves det en rettet bruk av ressurser. Tidligere har dette skjedd bl.a. gjennom søknad om FoU-midler. Det er nødvendig at Statped som organisasjon får klarere og lettere tilgang til slike ressurser/midler.

Utdanningsdirektoratet har tidligere hatt en rolle overfor Statped på dette området. Forskerforbundet foreslår derfor at Statped gis en mer direkte tilgang til / direkte tildeles ressurser, øremerket til forskning og utvikling. Vi forslår at midlene fordeles regionalt etter behov/ etterspørsel.

Ad kapittel 6.5 Nasjonale sentre

Forskerforbundet er kritisk til forslaget om at generelt utviklingsarbeid som gjelder bedring av læringsmiljøet i skoler og barnehager og som ikke har et spesifikt utgangspunkt i et enkelt barn eller en enkelt elevs vansker, skal ivaretas av et nytt senter for læringsmiljø og atferds-forskning og ikke av Statped. Vi understreker betydningen av å ha en bred forståelse av spesialundervisning og på viktigheten av tidlig forebygging, og det at Statped skal arbeide for at barn og elever skal få god tilrettelegging innenfor et inkluderende læringsmiljø.

Forskerforbundet mener derfor det må synliggjøres hva slags samarbeid som forventes mellom de nye nasjonale sentrene og Statped. Er det meningen at de nasjonale sentrene skal ha mulighet for å få skoler/ barnehager tilmeldt, fra hele landet, og så gå inn i disse for å jobbe med endring og kompetanseheving? Er dette realistisk? Videre bør det da utdypes på hvilken måte de nasjonale sentrene skal kunne benytte seg av Statpeds nettverk.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær