Kommentar til forslag til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning

Det vises til brev fra NOKUT 14.02.2011 med invitasjon til å kommentere forslag til krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU.

Generelt
Forskerforbundet mener vurderingskriteriene fremstår som relevante og søknadsmalen synes å være godt tilpasset vurderingskriteriene. Det er positivt at det legges opp til to vurderingsomganger av søknadene. Det er også bra at den første utlysningen avgrenses til bare en utdanning fordi det vil kunne gi nyttige erfaringer før den første generelle utlysningen i 2013.

I forbindelse med søknadsprosessen mener vi at det bør klargjøres hvilke opplysninger som er offentlige, og på hvilket tidspunkt i prosessen.

Forskerforbundet etterlyser planer for hvordan SFU skal avvikles samt hvordan institusjonene skal forvalte resultatene videre etter SFU- perioden. I forlengelsen av dette mener vi at institusjonenes planer for hvordan de vil videreføre satsingen etter at perioden som SFU er over bør være et premiss i tildelingen.

Kommentar til kapittel 3 ”Sentrenes organisering og varighet”
Det legges opp til at det gis tilsagn om bevilgning for hele senterperioden, men at neste års tildeling først utløses etter at foregående års rapport og regnskap er godkjent. Forskerforbundet støtter prinsippet som ligger til grunn for forslaget, men dersom hele tildelingen utsettes vil det kunne medføre uheldige konsekvenser for institusjoner som ikke har mulighet til å forskuttere dette innenfor ressursrammen. Forskerforbundet foreslår derfor at en andel av tildelingen skjer automatisk (30-50%), og at resterende midler utløses etter at foregående års rapport og regnskap er godkjent (50-70%).

For at tildelingen av senterstatus skal utgjøre en forskjell for institusjonene og muligheten for videreutvikling av utdanningene er det viktig at midlene som følger med sentrene blir mer enn bare toppfinansiering. Vi vil derfor understreke at den ekstra ressurstildelingen må gi rom for at sentrene kan knytte til seg flere ressurspersoner, muliggjør finansiering av mer kostnadskrevende utdanningsopplegg og utvikling av nye utdanningsopplegg etc. Videre må ressursrammen sikre finansiering av aktivitetene knyttet til utvikling og spredning av kunnskap om utdanning.

Ressursrammen må også ta høyde for at bibliotekene som berøres har mulighet til å tegne abonnement på nye elektroniske tidsskrifter og databaser, samt kan gjøre kopibestillinger (litteratur) og innkjøp av nye bøker. Vi erfarte fra etableringen av SFU-ene at noen berørte bibliotek fikk ekstra ressurser mens andre ikke fikk.

Tildelingen av senterstatus gjøres for fem år med mulig forlengelse til 10 år. Vi forutsetter at sentrene i hovedsak tilsetter i faste stillinger i tråd med tjenestemannsloven.

Kommentar til kapittel 4.2 Vurdering av søknadene
Det legges opp til at den første vurderingene av søknadene skjer av en internasjonalt sammensatt ekspertgruppe ledet av en ekspert tilknyttet en norsk institusjon. Her vil det kunne bli en utfordring å finne kriterier for utpeking av en leder som både ivaretar behovet for habilitet og legitimitet. Det ville kanskje vært en fordel om gruppen ble ledet av en av de internasjonale ekspertene.

Kommentar til kapittel 5 Vurderingskriterier
Det skisseres en karakterskala fra 1-7. Forskerforbundet stiller spørsmål ved om det er nødvendig og hensiktsmessig å legge til grunn en så finmasket skala. Rent semantisk er det ikke klart hva som er best av å være fremragende og eksepsjonelt god. Det er heller ikke enkelt å forstå forskjellen, og hensiktsmessigheten i å skille mellom ”svak” og ”mindre god”. Vi mener det her vil kunne være hensiktsmessig med en grovere karakterskala. Det bør derfor vurderes en skala med fem eller seks nivå.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær