Høringsuttalelse – forslag til forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under universitets- og høyskoleloven (UH-loven)

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet med forslag til forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under UH-loven.

Forskerforbundet synes det er uryddig og potensielt et misbruk av høringsinstansenes tid at saken sendes på høring før NOKUT har ferdigbehandlet søknaden om akkreditering av fengselsbetjent-utdanningen.

Forskerforbundet er i utgangspunktet, og under forutsetning av at NOKUT akkrediterer fengselsbetjentutdanningen, positiv til en prosess som tar sikte på innlemming av KRUS under UH-loven. Reglene om institusjonell autonomi og akademisk frihet vil være meget viktig for de faglige ansatte. Dette vil kunne sikre dem samme rettigheter som ansatte ved andre universiteter og høyskoler og vil bidra til økt legitimitet og faglig anerkjennelse.

Departementet skriver i høringsbrevet at det legges opp til at lovens generelle bestemmelser om faglig frihet og ansvar, kvalitetssikring og faglige fullmakter skal komme til anvendelse. Forskerforbundet er i lys av dette meget kritisk til at det foreslås å unnta KRUS fra alle regler om intern styringsordning etter kapitlene 9 og 10 i UH-loven. En nødvendig forutsetning for at institusjonell autonomi og akademisk frihet for den enkelte skal kunne realiseres er at institusjonen har styringsorganer hvor de ansatte er tilfredsstillende representert, og som samtidig sikrer institusjonen uavhengighet fra overordnede organ.

I høringsbrevet heter det at KRUS har andre styringsformer og -strukturer enn universiteter og høyskoler, som gjør det nødvendig med unntak fra disse bestemmelsene. Forskerforbundet kan imidlertid ikke se noen grunn til å unnta KRUS i sin helhet fra dette, og minner om at også Politihøgskolen i egen forskrift er omfattet av regler om styringsordning. Forskerforbundet mener primært at kapitlene 9 og 10 i UH-loven helt eller delvis bør gjøres gjeldende for KRUS slik at det blir mulig å ivareta hensynene i §1-5.

Det foreslås unntak fra store deler av kapittel 3 og 4 i UH-loven begrunnet med at studenter ved KRUS er tilsatte tjenestemenn og omfattet av tjenestemannslov, arbeidsmiljølov, forvaltningslov mv. Forskerforbundet mener reglene om bruk av falske dokumenter (§3-7 nr 6) og kravet om at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte, og at vurderingen skal sikre det faglige nivået på det aktuelle studiet (§3-9 nr 1) er vesentlige. Vi etterlyser derfor en redegjørelse for hvordan disse hensyn vil bli ivaretatt.

Det foreslås unntak fra kapittel 7 i UH-loven, herunder §7-1 om egenbetaling. Forskerforbundet kan ikke se at det er nødvendig med unntak fra denne bestemmelsen siden den åpner for at departementet kan gjøre unntak. Vi foreslår derfor at § 7.1 gjøres gjeldende for KRUS, og at departementet gjør nødvendige unntak etter vanlig prosedyre. Forskerforbundet mener at det prinsipielt ikke bør gjøres unntak på generelt grunnlag fra punktet om egenbetaling.

Når det gjelder tilsetting av vitenskapelig personale forutsetter Forskerforbundet at dette skjer på grunnlag av innstilling fra sakkyndige komiteer som på grunnlag av kriteriene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger bedømmer om søkerne er kvalifisert for tilsetting. Videre forutsetter vi at undervisningen som tilbys vil være forskningsbasert og at de ansatte har avsatt tid og ressurser til å utføre forskning og utviklingsarbeid i tråd med dette.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær