Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Forskerforbundet viser til brev fra Kunnskapsdepartementet med høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen.

Forskerforbundet har merknader til forslaget om å innføre krav om kvalifisert flertall for styrebeslutninger i ”saker av vesentlig betydning for samskipnadens økonomi og organisering av tjenester”, samt forslaget om å innføre lovhjemmel som gir departementet adgang til å avsette hele eller deler av samskipnadens styre.

Forskerforbundet går mot forslagene fordi de underminerer prinsippet om studentstyring av studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene bør være av og for studentene, mens forslagene bidrar til at studentenes innflytelse reduseres. Et simpelt flertall i studentsamskipnadsaker innebærer neppe en større fare enn i andre demokratiske fora, noe vi må leve med både i bedriftsstyrer, organisasjonslivet og politikken. En god forvaltning sikres gjennom felles lover, regler og retningslinjer og ved ansvarliggjøring, ikke ved å gi et mindretall vetorett i enkeltsaker eller underminere styrets autoritet og myndighet ved trusler om avsetting. 

Forskerforbundet støtter arbeidet med å utvikle krav til styrekompetanse samt å underbygge det personlige ansvaret de enkelte representantene har. Forbundet mener dét, snarere enn en umyndiggjøring av styrerepresentantene, er veien å gå for å sikre en bedre drevet studentvelferd.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær