Tydeliggjøring av den akademiske friheten for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av UH-loven via Forskningsrådets tilskuddsvilkår

Vi viser til brev fra Norges forskningsråd 08.03.2011 med høring på forslag på tydeliggjøring av den akademiske friheten for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven via Forskningsrådets tilskuddsvilkår. Forskerforbundet er positiv til at den akademiske friheten nedfelles som del av Forskningsrådets generelle vilkår for FoU- prosjekter.

Av de to alternativene som Forskningsrådet skisserer i høringsbrevet mener Forskerforbundet at formuleringen som ligger tett opp til universitets- og høyskoleloven (alternativ 1) best ivaretar hensynet til akademisk frihet for forskere i sektorene utenfor UH-sektoren.

Det er viktig at forskning som finansieres over statsbudsjettet legger til grunn akademisk frihet for forskerne og åpenhet om forskningsresultatene. Dette er viktig for å sikre at kunnskapsproduksjonen skjer i henhold til vitenskapelige anerkjente prinsipper.

Samlebetegnelse “institusjoner utenfor UoH-sektoren” dekker imidlertid over viktige forskjeller. Man kan vurdere å skille mellom forskning i offentlige helseforetak og instituttsektoren som får offentlig basisfinansiering på den ene siden og i privat næringsliv på den andre. Vi anerkjenner at private bedrifter kan ha behov for hemmelighold og i særskilte tilfeller også kan tilstås det av offentlig bevilgede midler. Forskerforbundet mener i tråd med dette at det er behov for å begrense dagens adgang til å gjøre unntak fra offentliggjøring i Forskningsrådets generelle vilkår for FoU- prosjekter punkt 8.

For å sikre forskernes akademiske frihet foreslår vi følgende endring av punkt 8:
Forskningsrådet kan helt unntaksvis gi skriftlig samtykke til varig hemmelighold av prosjektresultatene. Dette gjelder ikke for prosjekter med deltakere fra universitets- og høyskolesektoren, der universitets- og høyskoleloven er til hinder for slikt varig hemmelighold. Dette gjelder heller ikke for offentlige helseforetak eller forskningsinstitutter som mottar offentlig basisbevilgning. Unntak må begrunnes, og skal ikke gis hvis hemmelighold kan medføre at samfunnet ikke får relevant informasjon om klare helse-, miljø- eller samfunnsrisikoer.

Forskerforbundet er avvisende til den andre versjonen som presenteres i høringsbrevet, fordi den gir for stort rom for at institusjonen eller bedriften hvor forskningen utføres kan begrense forskernes rett og plikt til å offentliggjøre resultater og til å uttale seg fritt.

Prinsippet om akademisk frihet for den enkelte kan ikke begrenses av arbeidsgivers styringsrett. Forskerforbundet mener at det ikke gir mening å omtale noe som er underlagt arbeidsgivers styringsrett, for akademisk frihet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær