Kommentar til Prop. 125 S (2009-2010) Revidert nasjonalbudsjett 2010

Forskerforbundet er oppmerksom på at det ikke er lagt opp til vekst i bevilgningene gjennom revidert nasjonalbudsjett. I den sammenhengen er forbundet glad for at det ikke foretas kutt innen forskning og høyere utdanning.

Forskerforbundet er likevel skuffet over at regjeringen ikke bruker denne muligheten til å satse på forskning og høyere utdanning. Betydningen av forskning for fremtidig vekst og verdiskaping er godt dokumentert. OECD understreker i sin nye innovasjonsstrategi at FoU er helt avgjørende for innovasjon og at det er spesielt viktig å satse på dette i krisetider. Solid satsning på forskning og høyere utdanning er den beste måten å forberede landet for fremtiden.

Norge ligger fortsatt langt bak de andre nordiske landene når det gjelder investeringer i FoU. Vi foreslår at det opprettes en opptrappingsplan for forskningsbevilgningene for de kommende statsbudsjettene slik at vi kan nærme oss de øvrige nordiske landene. Videre foreslår vi at fri prosjektstøtte i Forskningsrådet økes med 100 mill kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette på bakgrunn av at den høye avslagsprosenten på programmet de siste årene samt at mange opplever at det er lite ressurser til å drifte forskningen for ved egen institusjon.

Til tross for at søkningen til høyere utdanning fortsetter på samme rekordhøye nivå som i fjor oppretter ikke Regjeringen noen nye studieplasser. Forskerforbundet er redd for at dette kan føre til at institusjonene tar inn enda flere studenter som de ikke har fullfinansiering for. Konsekvensen vil i så fall bli at kvaliteten på undervisningen blir skadelidende og arbeidsvilkårene til de ansatte forverres.

Forskerforbundet er skuffet over at Regjeringen ikke tar noen grep for å håndtere de høye søkertallene til høyere utdanning. Forbundet krever derfor at det bevilges 350 mill kroner til opprettelse av 5000 nye studieplasser som er fullfinansierte fra første dag. Dette for at institusjonene skal kunne ta imot det rekordhøye antallet søkere til høyere utdanning. Tall fra samordnet opptak viser at tilstrømmingen til høyere utdanning fortsetter i omtrent samme takt som i 2009. Søkertallene i 2009 og 2010 er de høyeste siden midten av 1990-tallet. Samtidig viser fremskrivninger fra SSB at ungdomskullene vil fortsette å øke frem til 2015 og antallet personer i aldersgruppen 20-29 år vil stige med nesten 100 000 frem til 2020. Vi etterlyser også en plan for hvordan regjeringen vil imøtekomme yngrebølgen i årene som kommer både i form av opptak og opprusting av nødvendig infrastruktur.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær

Kopi: KUF-komiteen
Kunnskapsdepartementet
Unio