Høring – Obligatoriske forsikringer med og uten reservasjonsrett

1. Innledning

Forskerforbundet har mottatt høringsnotatet via hovedorganisasjonen Unio. Forskerforbundet ser det som positivt at Forbrukerombudet ser på dette området, for å sikre at alle medlemmer får den informasjonen de trenger for å velge å beholde eller reservere seg fra forbundets obligatoriske forsikringer. Forbundet mener vi har ivaretatt dette godt for våre medlemmer, men det kan muligens være behov for retningslinjer som gjelder alle forbund.

Forskerforbundet har siden midten av 90-tallet tilbudt ulike forsikringsordninger til medlemmene. I 2003 valgte forbundet å innføre en obligatorisk dødsfall-, uføre- og ulykkesforsikring med reservasjonsrett for alle medlemmene. Forsikringen er ment som en grunndekning for medlemmet, med 6 G i dødsfalldekning og inntil 4,8 G i uføredekning. Ulykkesforsikringen er en familiedekning som omfatter både medlem, partner og barn, og har en dekning på opptil 45 G.

Forsikringen ble godt mottatt, og 75 % av våre medlemmer er med på ordningen, dvs ca 25 % har reservert seg. 3/4 av våre medlemmer innenfor aktuell aldersgruppe har dermed beholdt forsikringen, og svært få har kontaktet forbundet og sagt de er misfornøyd med ordningen, selv om de får den uten å ha bestilt den. Vi tror årsaken er at vi har gitt og gir god informasjon om forsikringen. Mer detaljert om dette nedenfor, når vi tar for oss punkt for punkt.

2.2 Urimelig handelspraksis – Markedsføringsloven (mfl) § 6,
jf mfl §§ 7 og 8

”Uriktig/usannferdig/villedende, utelate/skjule vesentlige opplysninger, uklart, tvetydig”:

Forskerforbundet kjenner seg ikke igjen i beskrivelser som det refereres til i Markedsføringslovens paragrafer 6, 7 og 8. Vi bestreber oss på å være ryddige og gi korrekt informasjon i all informasjon til medlemmene, enten det gjelder forsikring eller annet.

Forbundet informerer om forsikringsordningene på mange ulike måter.  Vi nevner at Forskerforbundets medlemmer har tilgang til eget forsikringskontor, som har omfattende forsikringskompetanse og som oppgave å gi våre medlemmer gode, nøytrale råd om forsikring. Forsikringskontoret er lett tilgjengelig på telefon, e-post osv. Vi har også egne forsikringssider, der man finner all informasjon om forsikringsordningene, også vilkår, behovsanalyse, spørsmål og svar-sider, skadeskjema osv.

Ved å gå inn på Min side, ser medlemmet alle sine forsikringer gjennom Forskerforbundet. Behovsanalysen man der kan prøve, tar hensyn til både de obligatoriske og frivillige forsikringene i beregningen av forsikringsdekningen ved død og uførhet. Den obligatoriske forsikringen er spesifisert som egen linje i analysen, med produktnavn og forsikringssummer.

I tillegg informerer vi om forsikringene våre på flere andre måter. I vårt medlemsblad Forskerforum har vi jevnlig artikler om forsikringene, vi holder opplæring av tillitsvalgte der forsikring står på agendaen på våre kurs og seminarer, vi har forsikringsstand under representantskaps-møter, landsrådsmøter og andre arrangement både sentralt og lokalt.

Det er av største viktighet at våre medlemmer er fornøyd med våre medlemstilbud, deriblant forsikringene. Derfor er informasjon høyt prioritert.

2.3 Markedsføringslovens § 11

”I næringsvirksomhet er det forbudt å levere (...) ytelser med krav om betaling uten etter avtale”.

Dette punktet har vi bedt advokatfirmaet Wiersholm til å utrede og det vises til dette vedlegget. (Vedlegg 1)

2.4 Urimelige avtalevilkår – mfl § 22

Forskerforbundet oppfatter den obligatoriske forsikringsordningen med reservasjonsrett som rimelig og ser ikke at vi rammes av mfl §22 om urimelige avtalevilkår. Gjennom 8 år har forbundet mottatt svært få klager på ordningen.  Dersom medlemmet ønsker å melde seg av (reservere seg), er det bare å fylle ut et ferdig frankert svarkort. Enten ved innmeldingen i forbundet, eller når som helst senere.  Informasjonen vi gir om dette er omfattende. Se mer detaljer under punkt 2.5 Angrerett.

2.5 Angrerett – Angrerettloven 7a og 9a

”… skal få alle avtalevilkår og opplysninger i rimelig tid før han blir bundet av avtalen”

Forskerforbundet mener at disse forholdene ivaretas gjennom de faste rutinene.

Nye medlemmer mottar først informasjon om den obligatoriske forsikringsordningen på innmeldingsskjemaet (vedlegg 2 og 3). De må i tillegg lese og krysse av for at de er gjort kjent med vilkårene for innmelding, der forsikringsordningen igjen omtales (vedlegg 4). I velkomstpakken får medlemmet velkomstbrev (vedlegg 5), reservasjonsskjema (vedlegg 6), forsikringsbrosjyre (vedlegg 7). I velkomstbrevet opplyses det spesielt om den obligatoriske forsikringen med reservasjonsrett.

For at medlemmet skal få tilstrekkelig tid til å bestemme seg – angre – trekker vi ingen premie for første måned. Medlemmet er likevel dekket av forsikringen hvis f.eks. dødsfall eller ulykke skulle skje før eventuelt han/hun reserverer seg.

Vi har også en ”romslig” håndtering av dem som har reservert seg etter innmeldingsmåneden, og som hadde tenkt å reservere seg med en gang. Vi refunderer premie inntil tre måneder i slike tilfeller. Og som nevnt; medlemmene kan reservere seg når som helst senere.

3.1 Problemstilling: Urimelige avtalevilkår / God nok informasjon ved innmelding / Kommentarer – mfl §22, § 11, §7, §8, §6.

Siden Forskerforbundet ikke trekker premie første kalendermåned, er dette i praksis en gratis prøvemåned. De nye medlemmene er slik sett forsikret uten å betale, med full rett til å velge om de ønsker å fortsette med den obligatoriske forsikringen, eller om de ønsker å reservere seg. Medlemmet betaler ikke for innmeldingsmåneden uansett.

Forskerforbundet ønsker ikke reservasjon som avkryssing ved innmelding, siden det vil være stor risiko for mangelfull informasjon om hva man krysser av for. Reservasjonsskjemaet beskriver imidlertid forsikringsdekningen, og det kommer klart frem hva man velger bort når man fyller ut dette skjemaet. Samtidig har vi dokumentasjon på at de vet hva de har takket nei til.

Forbundet har opplevd at medlemmer, som er i ferd med å bli uføre, ikke husker at de reserverte seg for flere år siden. Når først skaden er skjedd, ønsker man naturlig nok at man hadde hatt forsikringen. Da er det viktig at forbundet har tilstrekkelig og juridisk holdbar dokumentasjon.

”Informere klart og tydelig om at forbrukeren samtidig inngår en forsikringsavtale”

Som nevnt under punkt 2.5, får medlemmet allerede ved innmeldingen beskjed om at han/hun automatisk blir tilknyttet den obligatoriske forsikringen, som de kan reservere seg fra.

I tillegg får de omfattende informasjon i velkomstpakken.

De mottar deretter forsikringsbevis årlig per post til privatadresse (vedlegg 8). I tillegg sender vi årlig ut forsikringsvilkår (vedlegg 9).

Forskerforbundets obligatoriske forsikring trekkes normalt i lønn, på samme måte som kontingenten. Forsikringspremien spesifiseres på lønnsslippen hver måned.

Vi henviser også til informasjonen vi gir om forsikringsordningene gjennom mange ulike kanaler, som beskrevet under 2.2 ovenfor.

3.2 Nye forsikringer til eksisterende medlemmer

2003 kan vel ikke betegnes som nylig, men vi kan likevel kort beskrive hvordan vi gikk frem for å innføre obligatorisk forsikring med reservasjonsrett for eksisterende medlemmer.

Da Forskerforbundet valgte å innføre ordningen med obligatorisk forsikring med reservasjonsrett fra og med 2003, startet prosessen startet i forbundets eget forsikringsutvalg. Vi hadde deretter ordningen oppe til behandling i Hovedstyret 19. – 20. september 2002. Dette er forbundets øverste organ mellom representantskapsmøtene. Forbundet mente at en slik ordning hadde betydelig flere fordeler enn ulemper. Ikke minst ble det godt mottatt at også medlemmer med redusert helse kunne få forsikring.

For å informere medlemmene, ble alle tilskrevet direkte i brev av 21. oktober 2002 (vedlegg 10) samt januar 2003 med særskilt informasjon om reservasjonsmulighetene (vedlegg 11). Ordningen ble deretter innført fra og med 1. april 2003. Vi er godt fornøyd med at vi valgte å gjøre informasjonsjobben så grundig at ordningen ble forstått og godt mottatt blant medlemmene.

Oppsummering

Forskerforbundet har et aktivt forhold til forbundets forsikringsordninger. Ordningene er en reell medlemsfordel som man ikke kan oppnå på egenhånd. Det betyr at prisene er betydelig lavere enn individuell forsikring, samtidig som at også medlemmer med redusert helse kan være med på den obligatoriske forsikringen med reservasjonsrett, på lik linje med friske medlemmer.

Forbundet benytter ikke faste leverandører, men bruker markedet og forhandler årlig for å oppnå de beste produkter og priser for medlemmene våre. 

En kort oppsummering av de viktigste punktene, slik vi ser det:

 • 75 % av våre medlemmer er med på den obligatoriske forsikringen
 • Medlemmene sparer mye på viktige forsikringer
 • Medlemmer med redusert helse får også forsikring
 • Det sendes ut forsikringsbevis til det enkelte medlem hvert år
 • Det blir informert om forsikring på nettsidene, i medlemsbladet, på kurs, landsmøter og andre arenaer der medlemmer møtes
 • Alle medlemmer får tydelig informasjon om den obligatoriske forsikringen i innmeldingsskjemaet, i velkomstbrevet og -pakken, og jevnlig deretter
 • Det er enkelt å reservere seg med ferdig frankert svarkort, som kan sendes inn ved innmeldingen, eller når som helst senere
 • Reservasjon kan sendes per e-post
 • Det blir praktisert en fleksibel ordning for å refundere premie for medlemmer som likevel ikke har fått med seg at de får forsikring når de melder seg inn
 • Forbundet så godt som ingen negative reaksjoner på den obligatoriske forsikringen
 • Medlemmer som kontakter oss om ordningen, får god informasjon og rådgivning fra medarbeidere med solid forsikringskompetanse

Forskerforbundet opplever at eventuelle ulemper med obligatorisk forsikring med reservasjonsrett, oppveies klart av fordelene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Joar Flynn Jensen
organisasjonssjef

Vedlegg:

 1. Utredning fra advokatfirmaet Wiersholm
 2. Innmeldingsskjema
 3. ”Viktig: Les om obligatorisk medlemsforsikring med reservasjonsrett”
 4. ”Vilkår for medlemskap”
 5. Velkomstbrev
 6. Reservasjonsskjema
 7. Forsikringsbrosjyre
 8. Forsikringsbevis
 9. Forsikringsvilkår
 10. Informasjonsbrev om innføring av obligatorisk forsikring med reservasjonsrett av 21. oktober 2002
 11. Informasjonsbrev om innføring av obligatorisk forsikring med reservasjonsrett med særskilt informasjon om reservasjonsmulighetene av januar 2003