Høringsuttalelse vedrørende Nordlandsutvalgets rapport

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev datert 16.02.10 hvor rapport fra Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) sendes på høring. Forskerforbundet oversender med dette sin høringsuttalelse.

Forskerforbundet mener prinsipielt at dannelse av større enheter må være basert på frivillighet fra alle involverte institusjoner og forankret blant de ansatte. De ansatte må involveres på en god måte og så tidlig som mulig i prosessen og eventuelle omstillinger må gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Et grunnleggende prinsipp må være at fagmiljøene skal ivaretas og at eventuelle sammenslåingsprosesser gjennomføres med overordnet målsetting om at den faglige aktiviteten slik styrkes. Videre skal det ved omstillingsprosesser etableres egne avtaler som sikrer de tillitsvalgtes medbestemmelse på alle nivå og alle deler av omstillingen. Medbestemmelsen skal være reell og det må avsettes tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre gode omstillingsprosesser. Vi forutsetter at mal for omstillingsavtale og virkemidler i omstillingsprosesser benyttes.

Vi vil også minne om at i henhold til hovedavtalen så skal spørsmål om organisasjonsendringer forhandles med organisasjonene før de behandles av institusjonsstyrene. Det er viktig at de tillitsvalgte får reell innvirkning på resultatet, noe forhandlingssituasjonen er med på å understreke.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær