Hjemling av forskrift om ansettelsesvilkår for stipendiater mv. i tjenestemannsloven

Brev fra Forskerforbundet til Kunnskapsdepartementet med anmodning om at Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat hjemles i tjenestemannsloven.

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo

Deres ref: Vår ref: 24876 Vår dato: 15.11.2010

Hjemling av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat i tjenestemannsloven

Forskrift (FOR 2006-01-31 nr 102) om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (heretter bare forskriften) angir nærmere stillingsinnhold, rettigheter og plikter for utdannings- og rekrutteringsstillinger innenfor forskning og høyere utdanning. Forskriften er i dag hjemlet i universitets- og høyskoleloven (UH-loven).

Forskriften avløste tidligere rundskriv og retningslinjer for disse stillingene fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i medhold av forskrift til tjenestemannsloven:

  • Rundskriv F-087-98 ”Postdoktorstillinger retningslinjer for tilsetting”
  • ”Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universiteter og høgskoler” og tilsvarende for vitenskapelig assistent.

Adgangen til å tilsette i disse stillingene er beholdt i forskrift til tjenestemannsloven mens retningslinjene som angir vilkårene for tilsetting i dag kun er gitt i medhold av UH-loven. Forskerforbundet er kjent med at statlige etater utenfor universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) bruker disse stillingene uten at de følger innholdet i forskriften. Dette har resultert i at forbundet er blitt involvert i flere saker knyttet til stipendiaters og postdoktorers rettigheter til permisjon og forlengelse, samt om stillingene har det innholdet som forskriften tilsier.

Ifølge Kunnskapsdepartementet (KD) godkjennes bruken av de angjeldende KD-stillingskodene i virksomheter under andre departement under forutsetning av at forskriften blir fulgt. Dette åpner likevel for inkurier. Videre eksisterer det ingen skranker for virksomheter utenfor UH-sektoren under KD, som fritt kan benytte stillingskodene uten å forholde seg til forskriften.

I praksis innebærer dagens rettstilstand at statlige etater utenfor UH-sektoren kan foreta midlertidig tilsetting i stillingene som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent uten å følge kravene og grensene som forskriften setter. Forskerforbundet legger til grunn at dette er en utilsiktet og uønsket konsekvens av at forskriften kun er hjemlet i UH-loven.

Forskerforbundet ber derfor om at forskriften blir gitt i medhold av forskrift til tjenestemannsloven på samme måte som de tidligere rundskriv og retningslinjer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
generalsekretær