Høring – endring i forskriften til tjenestemannsloven

Det vises til høringsbrev av 28.6.2010 fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende endring i forskriften til tjenestemannsloven.

Forskerforbundet har merknader til pkt. 4 i høringsbrevet som omhandler tjenestemann som delvis unntas fra loven - § 2 nr. 3. Forslaget til endring innebærer etter departementets syn en stadfesting av rettstilstanden for vikarer for innehavere av vitenskapelige stillinger.

Det har den senere tid vært økt fokus på det store omfanget av midlertidig tilsetting – både lovlig og ulovlig midlertidighet – i universitets- og høgskolesektoren. Forskerforbundet har ved flere anledninger påpekt hvilke uheldige konsekvenser langvarig og/eller ulovlig midlertidighet kan ha for ansatte både når det gjelder lønnsutvikling, utfordringer for arbeidsmiljøet, akademisk frihet, rekruttering, likestilling og diskriminering samt mulighet for lån i bank osv.

Forskriftens § 2 nr. 3 gir vikar for innehaver av vitenskapelig stilling et dårligere stillingsvern enn øvrige vikarer – for eksempel vikarer for administrativt ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Departementet skriver i sitt brev av 28.10.2009 til Forskerforbundet at selv om det ”ikke har vært i stand til å finne en begrunnelse for at dette unntaket ble tatt inn i forskriften, anser departementet det som rimelig klart at meningen med unntaket var å forhindre at vikarer for innehavere av vitenskapelig stilling skulle oppnå ”sterkt stillingsvern” i en slik stilling. Tvert i mot skulle nok en selvstendig vurdering av kvalifikasjonene legges til grunn for at man skulle ha stillingsvern i en stilling som vitenskapelig ansatt. Dette var ikke noe man skulle oppnå bare etter langvarig tjeneste som vikar.”

Forskerforbundet minner om at alle ledige stillinger som hovedregel skal lyses ut. Vikarer for vitenskapelig ansatte blir derfor tilsatt etter en vurdering av vedkommendes kvalifikasjoner. På samme måte som tilsetting i ledige vikariater for innehavere av administrative stillinger skal skje.

Forskerforbundet kan ikke se at det er saklig grunn til å opprettholde dårligere stillingsvernsregler for vikar for vitenskapelige ansatte. Vi vil derfor forslå at punktet endres ved at ”og vikar for innehaver av vitenskapelig stilling” tas ut.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
generalsekretær