Høringsuttalelse – Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Det vises til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning som ble sendt på høring 28.09.2010.

Forskerforbundet støtter i all hovedsak forslaget til ny forskrift, men går mot forslaget om nye aktivitetskrav knyttet til begrepet "stabil doktorgradsutdanning" ved akkreditering til vitenskapelig høyskole og til universitet. Forslaget innebærer at det blir vanskeligere å bli akkreditert som vitenskapelig høyskole og universitet. Det gis ingen begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med innstramming.

Forskerforbundet mener dagens krav er tilfredsstillende og mener de bør videreføres som de er. Vi viser for øvrig til forbundets vedlagte uttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementets høring på "Utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier".

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær