Høring – forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011

Vi viser til høring i ovennevnte sak. Forskerforbundet støtter i hovedsak forslaget men vil fremme forslag om to endringer i forskriften.

§2-1 beregning av renter

Forskerforbundet foreslår at rentepåslaget på 1% til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap blir fjernet. Det er urimelig at låntakerne skal delfinansiere dette. Utdanningslånet skal bidra til å sikre befolkningens utdanningsnivå, motvirke sosial skjevhet og sikre prinsippet om lik rett til høyere utdanning. Renten på studielånet må derfor settes så lav som mulig.

Kapittel 15 – Ettergivelse

Forskerforbundet mener at det bør innføres ettergivelse av deler av studielånet for lånetakere som har disputert og er ferdige med forskerutdanningen.

Tall fra NIFU viser at for mange doktorgradsstudenter ikke fullfører forskerutdanningen og at for mange bruker mer enn normert tid. Forskerforbundet mener derfor at en insentivordning som ettergir eksempelvis kr. 75.000,- av studielånet etter godkjent disputas vil være et godt og relativt billig virkemiddel for å få flere til å fullføre avhandlingsarbeidet innen ordinær tid. De fleste doktorgradsstudentene har høy studiegjeld, og en slik ordning vil dermed kunne være et viktig insentiv.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder 

Sigrid Lem
Generalsekretær