Høringsuttalelse vedrørende NFRs strategi for internasjonalt samarbeid for 2011-2015, ”Grenseløs forskning”

Vi takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid for 2011-2015, ”Grenseløs forskning”.

Forskerforbundet anser dette for å være en utmerket strategi for internasjonalt samarbeid, med en rekke gode visjoner og hensikter, som vi slutter oss til. Vi mener likevel at strategien kan forbedres ved å inkludere enda tydeligere tiltak for å nå de generelle og gode målene.

Forskerforbundet ønsker særlig at tiltakene i arbeidet for bedre individuell forskermobilitet blir ytterligere konkretisert. Her savner vi tiltak for å møte behovet for bedre støtteordninger, både økonomiske og praktiske, for å øke forskermobiliteten. Tilbakemeldingen Forskerforbundet får fra medlemmene er at støtteordningene er blitt mindre gunstige de siste årene. Tall fra DBH støtter dette ved at de viser en synkende internasjonal forskermobilitet ved norske universiteter og høyskoler. Det er derfor grunn til å styrke innsatsen når det gjelder ordninger som sikrer mobilitet som for eksempel økte satser for utenlandsopphold, inkludert ledsagerstøtte, mer midler til prosjektetableringsstøtte for internasjonalt forskningssamarbeid og return grants. For å kunne stimulere til mobilitet er det også nødvendig at ordningene knyttet til sosiale rettigheter ved opphold i andre land blir videreutviklet.

Videre mener Forskerforbundet at det er nødvendig å gjennomføre en utredning av hvordan norske forskningsinstitusjoner og myndigheter skal forholde seg til kravet om høye egenandeler i EUs forskningsprogrammer. I rapporten Handlingsrom for kvalitet pekes det på en del problemstillinger knyttet til internasjonalisering og høye egenandeler for EU-prosjektene. Tilsvarende problematikk er spilt inn fra instituttsektoren. Høye egenandeler, tunge søknadsprosesser og et intrikat rapporterings- og revisjonssystem utgjør betydelige utfordringer for norske institusjoner og tør sies å være et betydelig hinder for utvidet samarbeid innen ERA. Vi etterlyser derfor Forskningsrådets analyse og politikk i forhold til denne problematikken.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær