Høringsuttalelse – endringer i Skattefunn

Vi viser til brev av 24.09.2010 hvor forslag til endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) blir sendt på høring.

Forskerforbundet støtter de fleste forslagene i høringsutkastet og mener det er viktig at skattefunn videreføres. I lys av behovet for å stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet savner vi imidlertid forslag om styrking av Skattefunn-ordningen. Dette på bakgrunn av den positive evalueringen av skattefunn som kanskje det viktigste virkemiddelet for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet.

Forskerforbundet går derfor mot forslaget i kapittel 8 som innebærer at den angitte maksimalsatsen for beregning av timesats reduseres fra 1,6 promille til 1,2 promille av avtalt årslønn. For å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet er det nødvendig å øke maksimalsatsen.

Videre foreslås at taket på timelønn heves fra 500 til 530 kroner. Vi mener at dette ikke står i forhold til faktiske kostnader i mange institutter og foreslår at taket på timelønn heves til 650 kroner.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn T Berg
Avdelingssjef