Høring – forslag om endring av lov om folkebibliotek

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 28.05.10 vedr høring om forslag til endring av lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek § 13.

Denne høringen skal i følge overskriften, omhandle endringer i lov om folkebibliotek. Høringsbrevet synes imidlertid heller å være en beskrivelse av Nasjonalbibliotekets statlige bibliotekoppgaver.

Forskerforbundet reagerer på omtalen av Nasjonalbibliotekets oppgaver i høringsbrevet ”(…) vil også ha et overordnet og koordinerende ansvar for uh-sektoren og være en naturlig samarbeidspartner for bibliotek i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og i helsesektoren.”

Lov om universiteter og høyskoler hjemler bibliotekvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren, med Kunnskapsdepartementet som den overordnede myndighet. Universitetene og høgskolene har et utstrakt samarbeid gjennom Universitet og høgskolerådet, der bibliotekutvalget spiller en avgjørende rolle for politikkutforming og koordinering av oppgaver på bibliotekområdet.

Kunnskapsdepartementet er i ferd med å etablere Norsk vitenskapsindeks (NVI). I Prop. 125 S (2009–2010) ble det derfor besluttet at oppgaver som gjelder konsortier og lisenser, skal overføres til dette organet. Fire årsverk knyttet til konsortier og lisenser, og to årsverk relatert til arbeidet med NVI blir overført fra ABM-utvikling. Etter Forskerforbundets vurdering blir det svært viktig for bibliotekene i universitets- og høgskolesektoren å etablere formelle arenaer for samarbeid med NVI.
 
Forskerforbundet støtter den foreslåtte lovendringen til lov om folkebibliotek.

Forbundet ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Nasjonalbiblioteket og er tilfreds med at dette nå også skal omfatte instituttsektoren og i helsesektoren.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
generalsekretær