Høringsuttalelse – forslag fra arbeidsgruppe om etablering av sentre for fremragende utdanning

Vi viser til brev av 18.09.09 hvor forslaget fra arbeidsgruppen som skulle utrede et forslag om etablering av sentre for fremragende utdanning (SFU) sendes på høring.

Forskerforbundet er positiv til utvalgets rapport og mener den er god og gir et godt grunnlag for et videre arbeid med å etablere SFU. Ordningen kan bidra til videreutvikling av undervisningen og økt fokus på det studentrelaterte arbeidet. 

Forskerforbundet mener tittelen Senter for fremragende undervisning bør opprettholdes. Utdanningsbegrepet er videre og kan lett føre til at fokus tas bort fra undervisningen. Undervisningsbegrepet omfatter både veiledning og opplæring gjennom praksis, sammenhengen mellom teori og praksis, samt nærhet til profesjonens forsknings- og erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlag er inkludert.

Utredningen vektlegger betydningen av at sentrene gis det de betegner som ”romslig finansiering” og anbefaler at sentrene skal være fullfinansierte. Forskerforbundet støtter dette og vil understreke betydningen av fullfinansiering slik at dette ikke går ut over annen aktivitet ved institusjonene. Videre må ansvars- og rolledelingen mellom senter og moderinstitusjon avklares før sentrene opprettes. Både i forhold til hva fagmiljøene skal bidra med til senteret, hvordan fagmiljøene skal kompenseres samt til hvordan senteret skal bidra i den ordinære undervisningen. Spørsmålet om hvordan sentrene skal avvikles og videreføres må også avklares før de opprettes. Dersom sentrene skal videreføres etter perioden må det etableres en ordning som sikrer tilstrekkelig finansiering slik at videre drift ikke går på bekostning av annen virksomhet ved institusjonen.

Forskerforbundet ønsker å redusere den høye bruken av midlertidig tilsetting i den statlige universitets- og høyskolesektoren. Det er viktig at opprettingen av SFU ikke bidrar til å øke bruken av midlertidighet. Tilsettinger ved sentrene bør derfor legges til institusjonsnivået og ha et lengre perspektiv. Dette er også et viktig poeng i rekrutteringsøyemed.

Forskerforbundet mener at det ikke bør etableres så mange som 15-18 sentre. Dette innebærer veldig mange SFU i forhold til antall utdanningsinstitusjoner, og vil kunne medføre en oppfatning av at institusjoner uten SFU har dårlig utdanningskvalitet. Forskerforbundet slutter seg til utredningens forslag om å starte med 3-5 SFU og forbundet foreslår at disse evalueres før ordningen utvides.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid med hensyn til å operasjonalisere kriteriene for hva som er undervisningskvalitet, innovasjonskvalitet og spredningskvalitet. De foreslåtte prinsippene for tildeling av SFU kan tolkes som at ordningen skal være en premiering av allerede fremragende miljø. Forskerforbundet anbefaler derfor at tildelingsprinsippene gjøres tydeligere samt at fokus legges på potensialet til å bli fremragende.

Rapporten nevner i liten grad hvordan man skal bygge opp gode fysiske læringsmiljøer og infrastruktur ved sentrene. For at sentrene skal bli en suksess er det nødvendig at bibliotektjenester, informasjonstjenester og IKT- miljø av høy kvalitet er lett tilgjengelig for brukerne av senteret.

Forskerforbundet støtter utredningens anbefaling om at det ikke etableres egne ordninger for profesjonsutdanningene. Forskerforbundet støtter også forslaget om at Kunnskapsdepartementet forvalter ordningen. I den grad det opprettes egne styrer for sentrene må ansatte være representert på lik linje med studentene i styrene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær