Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri

Det vises til departementets høringsbrev av 14. juli 2009, vedrørende forslag om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.

Forskerforbundet har medlemmer både i privat og offentlig sektor, med hovedvekt på sistnevnte. Våre medlemmer i offentlig sektor er i hovedsak dekket av tariffavtaler som i dag dekker lønn ved omsorgspermisjon og amming, og slik sett får ikke forslaget direkte virkning for dem. De kan likevel indirekte bli berørt ved at ektefelle/partner arbeider i privat sektor som i liten grad har avtaler som dekker rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri. Våre medlemmer i privat sektor berøres direkte av forslaget da de normalt ikke har slike avtalefestede rettigheter.

Generelt om høringsforslaget

Forskerforbundet er positive til departementets forslag fordi vi mener det er viktig å styrke fedres omsorgsrolle og hindre at kvinners yrkesaktivitet reduseres på grunn av hensynet til amming av barn. Forslaget kan bidra til et mer likestilt foreldreskap noe som er i tråd med Likelønnskommisjonens analyse av årsaker til lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Nærmere om forslagene i høringsnotatet

Alternativ 1, folketrygdmodellen er den eneste av de skisserte alternativene som likestiller arbeidstakere i offentlig og privat sektor fullt ut og som også omfatter selvstendig næringsdrivende. Imidlertid er modellen svært kostbar, og i forslaget blir det pekt på at en slik ordning blir vanskelig å administrere.

Alternativ 3, en avtalefestet plikt for arbeidsgiver til å dekke full lønn er i realiteten er videreføring av dagens system ved at rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri er avhengig av om man har en tariffavtale. Dette støttes ikke.

Alternativ 2, om at arbeidsgiver pålegges å dekke full lønn fremstår for Forskerforbundet som det beste alternativet. Et slikt pålegg vil omfatte flere arbeidstakere enn i dag. Vi stiller spørsmål ved om det bør vurderes om det er ensiktsmessig å legge inn ”tak” tilsvarende 6 G. Imidlertid bør en slik lovfestet rett ikke medføre at avtaler som i dag gir bedre ordinger reduseres tilsvarende.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Mariann H Olsen
Juridisk rådgiver