NOU 2009:1 Individ og integritet (rapport fra personvernkommisjonen) – alminnelig høring

Det vises til e-post fra Jorunn Solgård, datert 02.04.09.

Vi vil kommentere de betraktningene og forslagene som fremmes i forhold til arbeidslivet.

Kommisjonen har valgt å fokusere på to hovedområder innen arbeidslivet, arbeidsgivers tilgang til e-post og elektroniske dokumenter samt varslingsreglene.

Vi er enig i at hovedutfordringer på dette området er å trekke en hensiktsmessig grense mellom ”sikkerhetstiltak” og ”overvåkningstiltak”, en hensiktsmessig grense mellom privat informasjon og virksomhetsrelatert informasjon og at en ytterligere problemstilling er skillet mellom arbeidstid og fritid. 

Personopplysningsforskriftens kapittel 9 om innsyn i e-postkasse var ikke vedtatt på det tidspunkt  Personvernkommisjonen avla sin rapport.  Varslingsreglene var vedtatt og her fokuseres det på personvernet til den det varsles om og de særlige utfordringer som knytter seg til anonym varsling.

Det er viktig at personer det varsles om også sikres en rettferdig og tillitvekkende prosess og at deres krav på personvern ivaretas. Vi ser betenkelighetene ved anonym varsling og mener det bør oppfordres til å varsle åpent. Det bør likevel være adgang til å varsle anonymt. Av og til er ytringsklimaet i en virksomhet slik at dette kan fremstå som en nødvendighet.

Det hadde vært ønskelig med en mer dyptgående analyse av personvernutfordringene i arbeidslivet enn det som fremkommer av personvernkommisjonens utredning.

Vi registrer imidlertid at personvernkommisjonen oppfordrer til en prinsipiell debatt om overvåkningsteknologi i arbeidslivet, at det etterlyses et mer helhetlig og tydelig regelverk, og at det anbefales økt fokus på styrking av personvernkompetansen i arbeidslivet.

Vi er enig i at det vil være hensiktsmessig med et helhetlig regelverk som tydelig angir grensene for arbeidssøkere og arbeidstakeres integritetsvern, personvern og personopplysningsvern. Reglene kan enten inntas i arbeidsmiljøloven eller i en egen lov om personvern i arbeidslivet.

Verneombudet har en sentral rolle på de fleste arbeidsplasser, og Personvernkommisjonen mener det vil være hensiktsmessig å presisere at verneombudets funksjon også omfatter personvernspørsmål, og derfor la temaet være en del av den opplæringen verneombudene er pålagt å gjennomføre. Dette er vi enig i. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Ann Turid Opstad
advokat