St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren – Rollen og utdanningen

Forskerforbundet er fornøyd med stortingsmeldingen om ny lærerutdanning for grunnskolen og støtter hovedtrekkene i meldingen. Forbundet har kommet med innspill til arbeidet med meldingen og er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter i høringsrunden. 

Forskerforbundet støtter forslaget om en differensiert lærerutdanning. En differensiert lærerutdanning kan på en bedre måte enn dagens allmennlærerutdanning bidra til læringsprosesser som er tilpasset elever på ulike klassetrinn og kan styrke relevansen i utdanningen. Forbundet mener at den foreslåtte spesialiseringen i et løp rettet mot undervisning for 1.-7.klassetrinn og et løp rettet mot undervisning for 5. til 10. klassetrinn sikrer økt vekt på begynnerundervisning og faglig bredde på de laveste trinnene og en faglig fordypning og spesialisering på de øverste trinnene. Forbundet er også positiv til at pedagogikkfaget utvides til 60 studiepoeng. 

Forskerforbundet støtter at den nye lærerutdanningen fortsatt blir fireårig, men at den på sikt blir en femårig utdanning på masternivå. Forbundet mener arbeidet i første omgang må konsentreres om å utvikle de nye utdanningsløpene innenfor en fireårig ramme noe som vil kreve betydelig ressurser. Samtidig er det viktig at overgang til en femårig masterutdanning utredes grundig. NOKUT stiller strenge krav til lærernes faglige kompetanse for å godkjenne en mastergrad og foreløpig er det en rekke av lærerutdanningene som ikke fyller disse kravene. Det må derfor satses betydelig på kompetanseheving gjennom doktorgradsopplegg og førstelektorprogrammer. Også type mastergrader og innpassing av disse i grunnutdanningen må utredes nærmere samtidig som det tas stilling til dimensjonering av mastergradene.

Forbundet er glad for at økt forskningsforankring vektlegges bl a gjennom styrket utdanningsforskning. Forbundet vil også fremheve nødvendigheten av at den enkelte ansatte får tilstrekkelige ressurser til faglig oppdatering og forskning slik at undervisning kan bli forskningsbasert. Vi støtter også forslaget om opprettelse av forskerskole. 

Forskerforbundet er opptatt av koblingen til praksisfeltet og bedre integrering av fag og praksis. Forbundet støtter forslagene om å etablere et system for kvalitetssikring av praksisopplæringen, obligatoriske partnerskapsavtaler mellom utdanningsinstitusjonene og skoleeier og praksisskolene og praksislærerne.