Høring: forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Forskerforbundet viser til forslaget om å opprette en felles database for vitenskapelig publisering som er sendt på høring med høringsfrist 2. mars 2009.

Forskerforbundet støtter prinsippet om å opprette en felles database for registrering av vitenskapelig publisering og støtter arbeidsgruppens forslag. Vi vil imidlertid peke på noen betingelser som må legges til grunn for etableringen av en ny felles database.

Forskerforbundet er skeptisk til forslaget om å opprette et eget forvaltningsorgan i forbindelse med opprettelsen av NVI. Forbundet oppfordrer departementet om å vurdere andre måter å organisere dette på slik at det ikke medfører unødig byråkratisering. Etableringen av en felles database for vitenskapelig publisering må ikke medføre merkostnader for institusjonene eller merarbeid for de ansatte i forbindelse med registreringen. Forskerforbundet legger også til grunn at den nye databasen i sin helhet vil erstatte dagens ulike registreringsordninger både når det gjelder forskning og formidling. Videre mener Forskerforbundet at det avsettes ressurser slik at institusjonene kan registrere historiske data inn i systemet.

Forskerforbundet går mot at NVI skal gi tilgang til fulltekst av publisert materiale. Dette reiser flere spørsmål knyttet til opphavsrett til de enkelte forskerne som står som forfattere av publikasjonene. Dersom opphavsrett skal avklares med de aktuelle forfatterne i hvert enkelt tilfelle ville det kreve et omfattende apparat i det nye forvaltningsorganet. Forskerforbundet mener derfor at den nye databasen kun bør registrere publisert materiale og ikke inneholde lenker til fulltekstdokumenter.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær