Høringsuttalelse – utkast til læringsutbyttebeskrivelse for graden høgskolekandidat

Vi viser til brev av 24.11.09 med utkast til læringsutbyttebeskrivelse for graden høgskolekandidat.

Forskerforbundet er positivt til økt fokus på læringsutbytte, også for graden høgskolekandidat. Som Forskerforbundet spilte inn ved høringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning mener vi at utviklingen av overordnete læringsutbyttebeskrivelser ikke vil tilføre noen merverdi. De akademiske gradene beskrives ved hjelp av vitnemål/karakterutskrift, ECTS og diploma supplement der faginnholdet beskrives og innholdet redegjøres for. I tillegg er det mulig å supplere med ytterligere fagbeskrivelser. Forskerforbundet mener dette burde gi et tilfredsstillende bilde av hva en kandidat med høyere utdanning kan.

Forskerforbundet kan ikke se hvilken tilleggsverdi en slik generell beskrivelse av læringsutbytte vil gi verken i forhold til studentene, utdanningsinstitusjonene eller arbeidsgiverne. Forbundet vil derfor advare mot at det settes i gang et omfattende arbeid med dette ved institusjonene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær