Høring – NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida – ”Karlsenutvalget”

Det vises til brev av 27.10.08 vedrørende høring på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida.

Forskerforbundet vil i all hovedsak kommentere forslag med konsekvenser for høyere utdanning.

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for bekymring for rammevilkårene til universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Skal UH- sektoren ta i mot økt studenttilstrømming og utvide samarbeidet med arbeids- og næringsliv om blant annet etter- og videreutdanning og innovasjon, må institusjonene gis en robust finansiering som sikrer kvaliteten på undervisningen og forskningen. Dagens situasjon med svekkede basisbevilgninger og liten tid til forskning for de ansatte tilsier at det er nødvendig med et krafttak for høyere utdanning. Forskerforbundet forventer at en slik satsning kommer i statsbudsjettet for 2010.

Kommentarer til enkelte av forslagene i utredningen:

Forslag om tiltak under punkt 6.4.7

Forslag om utbygging av Y-veien til flere fag
Forskerforbundet gir en betinget støtte til at Y- veien bygges ut til flere fagområder på grunnlag av de gode erfaringene fra tekniske fag og ingeniørfag så langt. For at dette skal kunne være en suksess også på andre fagområder må man legge til grunn de faktorene som har bidratt til at dette har vært vellykket så langt. Forskerforbundet mener det er avgjørende at dette er en likeverdig vei til høyere utdanning og ikke bare blir en avkorting av studieløpet. Opptak må skje på grunnlag av en yrkesfaglig kompetanse og studiene må være særskilt tilrettelagt slik at kvaliteten på utdanningene og det faglige nivået ikke senkes. Dette krever skreddersydde løsninger og er derfor ikke en lettvint vei for å rekruttere flere studenter.

Forslag om generell studieforberedthet
Forskerforbundet tar sterk avstand fra forslaget om at kravet om generell studiekompetanse fjernes til fordel for at fullført videregående skole skal gi generell studieforberedthet uavhengig av utdanningsprogram. Forslaget vil svekke videregående opplæring sin studieforberedende karakter og føre til økt press på kvaliteten innen høyere utdanning ved at opptakskravene reduseres. Det er viktig at studentene har de nødvendige kvalifikasjonene til å kunne gjennomføre høyere utdanning slik at man ikke kommer i fare for å produsere tapere. Det er allerede i dag stort frafall innenfor høyere utdanning. Dersom kravene til studieforberedthet svekkes vil flere falle fra underveis og behovet for ulike former for forkurs for nye studenter vil øke.

Yrkesfaglig studieretning vil ikke kunne gjøre studentene studieforberedte uten at yrkesfagopplæringen redusere til fordel for allmennfag, men da faller etter Forskerforbundets mening også poenget med å ha to ulike studieretninger på videregående skole bort. Norge er best tjent med å ha to ulike studieretninger med en klar faglig profil samtidig som det utvikles smidige overgangsordninger. Dersom det er ønskelig å øke statusen til fag- og yrkesopplæringen skjer dette best ved at det yrkesfaglige innholdet styrkes. Statusen øker ikke ved å senke opptakskravene til høyere utdanning.

Forbundet viser for øvrig til særmerknaden fra utvalgsmedlemmet Per Aahlin og støtter den.

Forslag om at aldersgrensen for realkompetansevurdering vurderes satt ned
Forskerforbundet er skeptisk til forslaget om at aldersgrensen for realkompetansevurdering skal vurderes satt ned. Opptak på grunnlag av realkompetanse må ikke være et alternativ til å fullføre videregående opplæring. Her må det foretas en grundig vurdering av om en lavere aldersgrense vil skape en "snarvei" til høyere utdanning for ungdom. Videre må det også vurderes om redusert aldersgrense vil være en trussel mot prinsippet om at opptak på grunnlag av realkompetanse skal baseres på uendrede krav til forkunnskaper i forhold til de utdanninger som søkes gjennomført.

Forslag om tiltak under punkt 6.7.5

Forslag om at høyskolene må utvikle ulike tilbud for yrkesfaglærerutdanninger
Forskerforbundet støtter forslaget om høyskolene må utvikle ulike tilbud for yrkesfaglærerutdanninger under forutsetning av at institusjonene gis ressurser til å gjennomføre utviklingsarbeidet på en god måte. Et krav om å utvikle slike tilbud vil komme i tillegg til dagens oppgaver for institusjonene og nødvendige ressurser må derfor legges inn over statsbudsjettet.

Forslag om at det opprettes bachelorstudier for yrkesfaglærere i alle utdanningsprogrammer og tilbud om mastergradsstudier for yrkesfaglærere
Forskerforbundet støtter forslaget om å opprette bachelorstudier og mastergradsstudier for yrkesfaglærere dersom studiene etableres i tråd med alminnelige krav til studier innenfor høyere utdanning. Dette betyr at undervisningen er forskningsbasert og at lærerne er tilsatt i kombinerte stillinger med en rimelig andel FoU-tid. Videre må studiet tilfredsstille alminnelige krav til trening i vitenskapelig metode og kritisk refleksjon på henholdsvis bachelor- og mastergradsnivå.

Forslag om tiltak under punkt 6.8.5

Forslag om å etablere ett eller flere forskningssentre som får tildelt ekstraordinære midler til seniorforskere og stipendiatstillinger
Forskerforbundet støtter i all hovedsak forslaget om å etablere ett eller flere forskningssentre som får tildelt ekstraordinære midler til seniorforskere og stipendiatstillinger. Forskerforbundet forutsetter at gjeldende lov og forskrift for tilsetting av stipendiater legges til grunn ved tildeling av stipendiatstillinger. Videre må det avklares hva begrepet seniorforsker innebærer, er dette forskere på kompetansemessig nivå med førsteamanuensis eller professor for eksempel?

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær