Kommentarer til innovasjonsmeldingen: St. meld.nr 7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge

Forskerforbundet viser til St.meld.nr 7 (2008-2009) og vil med dette komme med innspill til komiteens arbeid med meldingen.

Norge står foran store utfordringer knyttet til helse, klima og energi, og til fremtidig verdiskaping og velferd. Forskning og høyere utdanning er innovasjonspolitikkens fundament og utgjør grunnlaget for å skape ny virksomhet som landet kan leve av etter at oljen tar slutt.

Langsiktig grunnleggende forskning er en forutsetning for anvendt forskning og innovasjon. Samtidig opplever de ansatte ved universitetene og høyskolene at det er vanskelig og i mange tilfeller umulig å finne tid til sammenhengende forskning innen ordinær arbeidstid. Det er derfor nødvendig med en solid økning av institusjonenes basisbevilgninger for å sikre langsiktig grunnleggende forskning og for at de ansatte skal kunne ha sammenhengende tid til forskning.

Etter Forskerforbundets mening er det derfor nødvendig å forbedre rammevilkårene for landets forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner samtidig som det innføres konkrete tiltak øremerket innovasjon, økt forskning i næringslivet og utvikling av ny næringsvirksomhet. Dette må ses i sammenheng.

Innovasjonsmeldingen gir en solid og grundig gjennomgang av virkemidlene i innovasjonspolitikken i Norge. Forskerforbundet er glad for ambisjonene om økt forskningsinnsats ved blant annet styrket næringslivsforskning, økning av bevilgningene til brukerrettede forskningsprogrammer, styrking av nærings-ph.d. og til FoU-kontrakter. Forskerforbundet etterlyser imidlertid virkemidlene regjeringen har tenkt å bruke for å oppnå ambisjonene i innovasjonsmeldingen. Forskerforbundet hadde ønsket at meldingen var mer forpliktende på hva regjeringen vil gjennomføre, og i mindre grad en redegjørelse over eksisterende virkemidler og allerede planlagte tiltak.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær