Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Det vises til brev av 15.10.08 vedrørende høring på forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010.

Forskerforbundet er glad for at alle støttesatsene indeksreguleres. Når det gjelder de forslåtte forskriftsendringene har Forskerforbundet ingen merknader til de.

Vi vil imidlertid kommentere forslaget om praksisendring når det gjelder reisestipendet. Forskerforbundet ser behovet for å gjøre dagens system for reisestipend mer gjennomsiktig og lettere å forstå. Forbundet er likevel skeptisk til at en ordning der satsene for reisestipendet knyttes til antall kilometer kombinert med en form for utjevningsmekanisme for å utjevne store utslag. Det er tvilsomt at dette vil bli mer forståelig for studentene enn en ordning knyttet opp til faktiske reiseutgifter. Dersom ordningen med satser knyttet til kilometer likevel innføres bør den evalueres etter at den har virket i ett til to år.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
generalsekretær  

Bjørn Trygve Berg
avdelingssjef