Høringsuttalelse – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Vi viser til brev av 11.09.09 med utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Forskerforbundet er positiv til intensjonen om at NOKUT skal drive kontinuerlig utviklingsarbeid. Det er viktig at lærdommen som kommer frem fra kontrollvirksomheten på en systematisk måte blir brukt i institusjonenes kvalitetsarbeid. I de foreslåtte forskriftene gis NOKUT imidlertid et for generelt ansvar for utviklingsarbeidet ved institusjonene. Dette har NOKUT verken kapasitet eller kompetanse til å følge opp. Videre er det prinsipielt uheldig at kontrolloppgavene på denne måten blandes med utviklingsoppgaver. Råd om utvikling vil dermed fort kunne bli oppfattet som påbud. Forskerforbundet mener derfor at NOKUTs arbeid med kvalitetsutvikling bør begrenses til å formidle lærdommen fra kontrollvirksomheten.

I høringsnotatet (s. 7-8) legges det opp til at NOKUT i større grad også skal drive analyse, utredning og formidling, uten at det gjøres noen grenseoppgang i forhold til eksisterende fagmiljø på området. Dette gir uklare signaler om hva NOKUTs virke skal være. Forskerforbundet er opptatt av at det ikke bygges opp egen kompetanse på dette i NOKUT, men at eksisterende fag- og forskningsmiljøer blir benyttet.

Innspill til spesifikke paragrafer i forskriften

§ 1-8. NOKUTs virkemidler
I forslaget heter det at NOKUT ”kan benytte seg av andre virkemidler og gjennomføre andre tiltak enn det som fremgår av lov og forskrift. NOKUT vurderer selv hvilke tiltak det anser som hensiktsmessig å anvende”. Forskerforbundet er skeptisk til en formulering som åpner for ubegrenset bruk av virkemidler og tiltak som ikke er lov- eller forskriftsfestet. Sett på bakgrunn av den viktige rollen NOKUT er tiltenkt, foreslår Forskerforbundet at det defineres et mer tydelig og avgrenset mandat, som gir institusjonene en reell mulighet til å sette seg inn i og eventuelt påklage NOKUTs arbeid.

§ 1-9. Oppnevning av sakkyndige
Det foreslås at NOKUT selv skal fastsette kriteriene for de sakkyndiges kompetanse. Dette vil vi advare mot, fordi det vil kunne gi NOKUT frihet til i praksis å svekke sine egne vurderingers legitimitet. Forskerforbundet foreslår derfor at formuleringen i §1-9 endres slik at kompetansekravene blir spesifisert.

§ 2-2. Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring
Forskerforbundet reagerer på følgende formulering: ”NOKUT fastsetter evalueringens innhold og omfang, samt en tidsplan for evalueringen”. At NOKUT selv må fastsette tidsplanen fremstår som naturlig nok. Men innholdet og omfanget bør kvalifiseres, slik at det ikke kan oppfattes som om evalueringens beskaffenhet springer ut av NOKUTs eget forgodtbefinnende eller kan åpne for forskjellsbehandling. 

§ 3-3 Standarder for akkreditering av institusjoner
Dette er en gammel formulering, men ettersom hele forskriften nå skal opp til vurdering, vil vi samtidig påpeke en formulering som åpner for unødvendig tvetydighet. Forskerforbundet legger til grunn at man mener at undervisningen skal være forskningsbasert og at man sikrer det ved at ansatte med forskningskompetanse driver undervisningen. Følgelig er et akkrediteringskrav til institusjonene at de har ansatte i kombinerte vitenskapelige stillinger: ”Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling på sentrale fagområder som inngår i undervisningen” (§ 3-3.(1), (2) og (3).d). Vi vil imidlertid påpeke at slik formuleringen er i dag, trenger ikke vedkommende å ta del i undervisningen overhode, bare man er ansatt i det sentrale fagområdet. Dette er neppe tilsiktet. Vi foreslår følgende omformulering: ”Institusjonen skal ha ansatte i undervisnings- og forskerstilling som inngår i undervisningen på sentrale fagområder.”

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær