Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 19.10.09 med forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010.

Forskerforbundet støtter i hovedsak forslagene til endringer i forskriften, men vil kommentere to andre sider ved forskriften.

§2-1 Beregning av renter

Forskerforbundet mener at rentepåslaget på ett prosentpoeng til delvis dekning av administrasjonsutgifter og tap må fjernes. Forbundet mener det er urimelig at låntakerne skal delfinansiere en offentlig stønadsordning etablert for å sikre befolkningens utdanningsnivå, og for å ivareta prinsippet om lik rett til høyere utdanning. Det er også urimelig at flertallet av låntakere som ivaretar lånet på en god måte skal delfinansiere utlånstapet for de som ikke betaler for seg.

Stipendiater og rentefritak

Forskerforbundet mener at doktorgradsstipendiater som ikke blir ferdige med avhandlingen i løpet av tilsettingsperioden, og som velger å arbeide videre med avhandlingen skal ha rett til rentefritak og betalingsutsettelse.

I dag har ikke denne gruppen anledning til å arbeide videre med avhandlingen og samtidig motta dagpenger, selv om de velger å gjøre dette kun på fritiden. Årsaken er at doktorgradsstudenter som på fritiden arbeider videre på avhandlingen ikke betraktes som reelt arbeidssøkende etter reglene til NAV. Dette innebærer at de heller ikke har rett på rentefritak og betalingsutsettelse etter Lånekassens regler fordi dette forutsetter at de er registrert som arbeidsledige.

Det er en relativt stor gruppe doktorgradsstipendiater som dessverre ikke klarer å fullføre avhandlingen i løpet av tilsettingsperioden. Samfunnet, utdanningsinstitusjonene og ikke minst doktorgrads-studentene selv er alle best tjent med at de gis anledning til å ferdigstille avhandlingen. Forskerforbundet mener derfor at reglene om rentefritak må endres slik at de inkluderer doktorgradsstudenter som arbeider videre med avhandlingen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær