Høring: forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven

Forskerforbundet viser til departementets forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven som er sendt på høring med høringsfrist 26. februar 2009.

Forskerforbundet støtter alle endringene som foreslås unntatt forslaget knyttet til § 10-4 ”Ansettelse av rektor”.

Forskerforbundet mener at rektor skal utpekes ved valg og foreslår at §10-4 fjernes. Ordningen med valgt rektor er det som best sikrer institusjonenes autonomi og den legitimitet blant de ansatte som er nødvendig for institusjonens øverste faglige leder. Ved at rektor utpekes ved valg sikres også at vedkommende har solide faglige kvalifikasjoner samt den nødvendige kjennskap til institusjonen og kulturen der.

Subsidiært mener Forskerforbundet at simpelt flertall er tilstrekkelig for å gjeninnføre en ordning hvor rektor utpekes ved valg. Lovens normalordning er valgt rektor. Et vedtak om å reversere en ordning med tilsatt rektor for å gå tilbake til valgt rektor kan ikke likestilles med et vedtak om å avvike fra lovens normalordning. Kvalifisert flertall bør forbeholdes vedtak der et styre ønsker å avvike fra normen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær