Endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen

Det vises til brev av 20.11.2008 med utkast til endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen.

Forskerforbundet har vurdert forslaget i høringsbrevet om å endre bestemmelsen i §8 om overgangsregler for de som ønsker å gå opp til eksamen etter tidligere rammeplaner. Forskerforbundet er enig i de vurderinger departementet legger til grunn for forslaget og har ingen innvendinger til den foreslåtte endringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær