Høring: BIBSYS behovsanalyse

Forskerforbundet viser til brev fra BIBSYS datert 20.02.09 vedrørende høring på arbeidsgrupperapporten som analyserer UH-sektorens fremtidige behov fra bibliotekene og de konsekvenser dette har for BIBSYS. Forskerforbundet slutter seg i all hovedsak til rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Forbundet har følgende kommentarer og innspill til rapporten:

  • Rapporten viser at det få som starter sine informasjonssøk på bibliotekenes nettsider. Dette innebærer at brukerne ikke bruker kvalitetssikrede kilder i utdanning og forskning. Forskerforbundet mener derfor at det er viktig at bibliotekenes kvalitetssikrede kilder blir tilgjengelig gjennom de generelle søkemaskinene. 
  • Det forelås at styret skal opprette en faglig gruppe som skal representere systemeierne og opptre som strategisk rådgiver for BIBSYS styre. Forskerforbundet etterlyser en avklaring av mandatet og funksjonen til denne gruppen i forhold til styret og kontaktutvalget. 
  • BIBSYS’ styre skal fatte vedtak om å opprette et prosjekt for anskaffelse av nytt system. Forskerforbundet mener det er viktig at rollen til dette prosjektet blir tydelig avklart i forhold til ansvar og oppgaver som ligger til den faglige gruppen som representerer systemeierne. 
  • Forskerforbundet mener det haster med utskifting av system og det er derfor viktig man sikrer fremdrift slik at man kan overholde fristen som er satt til medio 2011. Det er viktig at BIBSYS utarbeider og distribuerer en informasjonsstrategi til medlemsinstitusjonene i denne forbindelse.

Avslutningsvis ønsker vi å presisere at det må legges opp til en modernisering av BIBSYS som ikke medfører permanente merkostnader for institusjonene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær