Høring – representantforslag om akademisk frihet for forskere

Vi viser til at Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ber om skriftlige høringsuttalelser i forbindelse med sin behandling av et representantforslag om akademisk frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven.

Forskerforbundet støtter intensjonen bak representantforslaget. Underdalutvalget som utformet NOU 2006:19 ”Akademisk frihet” avgrenset seg eksplisitt til å foreslå lovfesting av den akademiske friheten for ansatte ved læresteder som omfattes av lov om universiteter og høyskoler. Forskerforbundet mener det er viktig å fastsette den akademiske friheten for forskere også innenfor andre deler av forskningssektoren som forskningsinstitutter, helseforetak og ABM-sektoren.

Forskerforbundet foreslår derfor at det opprettes et utvalg som eksplisitt får i mandat å utrede og foreslå hvordan den akademiske friheten for forskere utenfor universitets- og høyskolesektoren kan tydeliggjøres på best mulig måte. Forbundet deltar gjerne i en slik prosess.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær