HØRING – FORSLAG OM UTVIDELSE/ENDRING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

Forskerforbundet viser til høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 17.03.08, vedlagt notat med forslag til utvidelse/ endring av bedriftshelsetjenesten.

Høringsforslaget dreier seg hovedsakelig om utvidelse av bransjeforskriften med 7 nye bransjer, samt innføring av en godkjenningsordning av bedriftshelsetjenesten.

Forskerforbundet har følgende kommentarer:

Bedriftshelsetjenesten er en viktig aktør når det gjelder forebygging av arbeidsrelaterte helseplager, og kan med sin kompetanse bidra overfor arbeidsgiver og ansatte ved å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

Vi ser klart behovet for at bransjeforskriften utvides til å gjelde undervisningssektoren, men vil bemerke at forskriften bør tydeliggjøre at universiteter og høyskoler omfattes av undervisningssektoren.

Forskerforbundet er videre positiv til departementets forslag om å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Departementets forslag om å legge dette til STAMI synes å være et godt alternativ. 

Forskerforbundet har merket seg at det i godkjenningsordningen synliggjøres behov for å styrke bedriftshelsetjenestens andel med psykososial kompetanse. Stressrelaterte helseplager synes i økende grad som et problem, og slik sett er det viktig å styrke kompetansen på dette området.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Frank O. Anthun
forhandlingssjef

Mariann Helen Olsen
jur. rådgiver