Stortingsmelding nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale

Forskerforbundet viser til Stortingsmeldingen om universitetsmuseene. Det er svært positivt at det kommer en egen Stortingsmelding om universitetsmuseene. Forskerforbundet konstaterer med glede at meldingen omtaler museene med den anerkjennelse og respekt de fortjener.

Universitetsmuseene har stor betydning som kunnskapsprodusenter, formidlere og kunnskapsforvaltere. Kunnskapsallmenningen framtid henger nært sammen med universitetsmuseenes rammevilkår. Derfor er det viktig å styrke universitetsmuseenes funksjon innenfor høyere utdanning og forskning og Stortingsmelding nr. 15 (2007-2008) er et bidrag til å nå dette målet. På dette grunnlaget vil Forskerforbundet uttrykke en generell støtte til selve meldingen. 

Forskerforbundet har følgende kommentarer til Regjeringens forslag til tiltak.

I sin høringsuttalelse til NOU 2006:8 ”Kunnskap for fellesskapet” støttet Forskerforbundet mindretallet i utvalget som ønsket å beholde universitetsmuseene som en del av universitetene. Regjeringen forslår i Stortingsmelding nr. 15 (2007-2008) at universitetsmuseene fortsatt skal være tilknyttet universitetene. Forskerforbundet vil berømme regjeringen for at de tilkjenner det store flertallet av høringsinstanser vekt ved ikke å forslå endret tilknytningsform.

Forslaget om et digitalt museum er framtidsrettet og meget godt. Forskerforbundet vil gi sin uforbeholdne støtte til dette forslaget.

Forskerforbundet støtter Kunnskapsdepartementets øvrige forslag til tiltak gjengitt i Stortingsmelding 15 (2007-2008), med unntak av en økning i ekstern styrerepresentasjon.

Regjeringen anbefaler at universitetsmuseene bør ha bred ekstern representasjon i styrene, inkludert styreleder. Dette forslaget er imidlertid ikke tilstrekkelig begrunnet og Forskerforbundet savner en vurdering av om dette vil gjøre universitetsmuseene bedre rustet til å møte kommende utfordringer.

Forbundet ser at eksterne representanter for andre museer kan bringe inn nødvendig spesialkompetanse, men mener samtidig at styret bør ha bred representasjon av universitetsansatte blant annet for å ivareta universitetets interesser knyttet til vitenskapelige samlinger, forskning, formidling og undervisning og for å øke universitetenes interesse for museene. 

Et av hovedproblemene for universitetsmuseene er dårlige ramme-betingelser med blant annet nedslitt bygningsmasse, dårlige magasin- og lagringsforhold og knappe ressurser. Institusjonene og dermed universitetsmuseene må tilføres langt flere ressurser i en periode for å bedre disse rammebetingelsene og for å få muligheter for å prioritere arbeidet med fornyelse av basisutstillinger. Samtidig er det viktig at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ivaretas på en slik måte at målene i stortingsmeldingen kan nås. Arbeidsvilkårene må sikre faglig integritet, akademisk frihet og forskningsetikk.