Tilleggshøring om ny alderspensjon

Forskerforbundet viser til Unios oversendelse av tilleggshøring vedrørende ny alderspensjon i folketrygden, med intern høringsfrist 29. mai 2008.

Forskerforbundet støtter den gradvise innfasingen av levealdersjusteringen som er foreslått i høringen.

Vi har registrert SSB-tall som viser at den forventede økningen i levealder ikke fortsatte i 2007. Dette kan indikere at veksten i levealder vil flate ut. Prognosene som legges til grunn for beregning av levealder også bør etter Forskerforbundets syn derfor også justeres for de årskullene som ikke omfattes av den foreslåtte gradvise innfasingen av levealderjusteringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Hildur N. Nilssen
juridisk rådgiver