FORSKNINGSRÅDETS NYE STRATEGI

Det vises til brev av 27.06.08 fra Norges forskningsråd der Forskningsrådet ber om kommentarer til sin nye overordnede strategi. 

Forslaget til ny strategi for Forskningsrådet er generelt og på et overordnet nivå, men ser samtidig ut til å være dekkende for Forskningsrådets ulike roller og oppgaver. Forskerforbundet er positiv til hovedtrekkene i forslaget og slutter seg til disse. Forskerforbundet vil imidlertid etterlyse større oppmerksomhet på forskerne som brukere.

For Forskerforbundet er det av avgjørende betydning at strategien bidrar til at fri grunnforskning prioriteres og at tilstrekkelige ressurser avsettes til dette. Strategien må også bidra til at rekrutteringen til forskning og høyere utdanning styrkes og at stipendiater og postdoktorer får konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår.

Forskerforbundet har følgende kommentarer til det enkelte avsnitt:

Kapasitet: Bidra til økt kvalitet og kapasitet i norsk forskning

Forskerforbundet er enig i Forskningsrådets strategi på dette området. Dette gjelder særlig arbeidet for ressurser til langsiktig grunnleggende forskning. Slike midler bør ikke øremerkes tematiske områder eller satsingsområder, men bør i høy grad gå til fri grunnforskning. Det er viktig å se sammenhengen mellom grunnforskning og satsing på forskningsbasert innovasjon, og forbundet er tilfreds med at strategien vektlegger den betydning resultater fra grunnforskning har for innovasjon. 

Forskerforbundet er som nevnt innledningsvis meget tilfreds med at Forskningsrådet legger vekt på rekruttering. Forbundet vil peke på at dette må gjelde innen alle fagområder, ikke bare på utvalgte innsatsområder. Når det gjelder tiltakene for økt rekruttering, vil forbundet særlig trekke frem betydningen av konkurransedyktig lønn, arbeidsbetingelser og karrieremuligheter. Et annet forhold som har betydning både for institusjonene og den enkelte stipendiat er fullfinansiering av rekrutteringsstillingene.

Forskerforbundet vil understreke behovet for økte bevilgninger til forskningsinfrastrukturtiltak og støtter Forskningsrådets arbeid for flerårige forskningsbevilgninger og for økning i de offentlige forskningsbevilgningene til 1% av BNP.

Satsinger: Styrke forskningen på særlig viktige områder for forskning, næringsliv og samfunn

Forskerforbundet støtter Forskningsrådets arbeid med å gjøre ”Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger” til et nytt nasjonalt hovedsatsingsområde. De fleste satsingsområdene er innen teknologi/realfag og det er behov for et område som supplerer disse. Forbundet vil for øvrig gjenta behovet for å styrke grunnforskning som ikke er knyttet til noe hovedsatsingsområde.

Struktur: Bidra til hensiktsmessig samarbeid, arbeidsdeling og struktur i forskningssystemet

Forskerforbundet støtter forslaget til strategi på dette punktet og vil særlig trekke frem et punkt. Forbundet er opptatt av at en eventuell ny finansieringsordning for tildeling av basisbevilgninger til instituttsektoren kan bidra til bedre rammebetingelser for sektoren og bygge opp under institusjonstypenes egenart, sikrer kritisk masse, motvirker fragmentering og legger til rette for hensiktsmessig samarbeid og konkurranse.
Forbundet vil i tillegg påpeke at Forskningsrådets instituttpolitikk bør bidra til en klar arbeidsdeling mellom universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren.

Læring: Bidra til å realisere forskningens resultater

Forskerforbundet vil understreke betydningen av tilfredsstillende retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter. Dette er ikke bare viktig for å styrke mulighetene for kommersialisering, men like mye for å sikre den enkelte forskers rettigheter.

Organisasjon: Et kompetent og strategisk Forskningsråd

Forskerforbundet mener at Forskningsrådet må gis muligheter for å fylle sine oppgaver som forskningspolitisk og forskningsstrategisk aktør. Forbundet er i den forbindelse opptatt av at forholdet til brukerne, forskerne, kommer tydeligere frem i forslaget til strategi. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær