Innspill vedrørende statsbudsjett for 2009

Det vises til St.prp.nr. 1 (2008-2009) med forslag til statsbudsjett for 2009.

Etter Forskerforbundets mening inneholder forslaget til statsbudsjett noen positive elementer når det gjelder forskning og høyere utdanning. I positiv retning vil vi trekke frem satsingen på studentboliger og kompensasjon av kuttet i basisbevilgningen i statsbudsjettet for 2007. I sum er likevel statsbudsjettet et skritt i feil retning.

Det totale nivået på forskningsinnsatsen samt innsatsen overfor rekrutteringsstillinger er ikke tilstrekkelig til at Norge nærmer seg regjeringens egen målsetting om å øke den offentlige forskningsinnsatsen til 1% av BNP innen 2010. Det er derfor nødvendig å styrke bevilgningen til forskning slik at Norge kan nærme seg opptrappingsmålet.

Beregninger fra Universitets- og høyskolerådet viser at budsjettet til universiteter og høyskoler i praksis kuttes 600 mill. kroner i forslaget til budsjett for 2009 som følge av manglende kompensasjon for lønns- og pensjonsutbetaling. Dette medfører en realnedgang i budsjettene til universitetene og høyskolene og vil medføre færre utdanningstilbud og redusert utdanningskvalitet. Forskerforbundet ber derfor om at universitets- og høyskolesektoren kompenseres for økte lønns- og pensjonsutgifter.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS ENDRINGSFORSLAG

  • Basisbevilgningen til universitetene og høyskolene styrkes slik at lønns- og pensjonsutgiftene kompenseres fullt ut
  • Bevilgningene til forskning gis en vesentlig økning slik at vi nærmer oss målsettingen om en offentlig forskningsinnsats på 1% av BNP innen 2010.
  • Midlene til det regionale forskningsfondet overføres til fondet for forskning og nyskaping, og avkastningen øremerkes langsiktig grunnleggende forskning 
  • Forskerforbundet slutter seg til forslaget fra Forskningsrådet om å bygge opp et fond på 20 mrd. kroner som kan gi langsiktige bevilgninger til utstyr på om lag 800 mill. kroner
  • SkatteFUNN- ordningen styrkes ved at beløpsgrensen heves og ved at skatteinsentivet gjøres enda sterkere enn i dagens ordning
  • Det opprettes ytterligere 354 nye stipendiatstillinger
  • Det opprettes ytterligere 65 postdoktorstillinger
  • Det igangsettes byggestart for flere ferdigprosjekterte nybygg i sektoren

BASISBEVILGNINGEN TIL UNIVERSITETENE OG HØYSKOLENE

Det er positivt at regjeringen retter opp sitt eget kutt i basisbevilgningen i budsjettet for 2007. I sum er imidlertid budsjettet negativt for institusjonenes basisbevilgning. Beregninger foretatt av Universitets- og høyskolerådet viser at universitets- og høyskolesektoren mangler kompensasjon for økningen i lønns- og pensjonsutgifter for 2009 tilsvarende ca 600 mill. kroner. Dette skyldes at den varslede premieøkningen på ca 2% på pensjonsinnbetalingene ikke er lagt inn, og at anslaget for reallønnsøkningen er ca 2% for lavt. Dersom den manglende kompensasjon ikke rettes opp vil basisfinansieringen til institusjonene i sum bli svekket. Det vil få følger for den frie og uavhengige forskningen samt for kvaliteten på undervisningen og forskningen ved institusjonene. Forskerforbundet ber derfor om at institusjonene gis kompensasjon for lønns- og pensjonsutgiftene.

I tillegg har ikke institusjonene blitt kompensert for økningen i undervisningsrelaterte arbeidsoppgaver som følge av innføringen av kvalitetsreformen. Et samlet Storting vedtok ved innføringen av reformen at den ikke skulle gå på bekostning av forskningsinnsatsen ved institusjonene. Alle evalueringer viser imidlertid at reformen har gått på bekostning av tid til forskning, jf. St.meld.nr 7 (2007-08) og oppfølgingen av den. Det er derfor nødvendig med flere vitenskapelige tilsatte ved institusjonene for å ivareta intensjonene med kvalitetsreformen. En styrket basisbevilgning vil kunne gi institusjonene mulighet for å opprette det nødvendige antall faste vitenskapelige stillinger.

FORSKNING

Samlet forskningsinnsats
De totale bevilgningene til forskning vil med forslaget til statsbudsjett for 2009 få en realvekst på ca 4,4%, som isolert sett en bra vekst. Dette bringer oss imidlertid ikke nærmere regjeringens egen målsetting om at den offentlige forskningsinnsatsen skal økes til 1% av BNP innen 2010. Norges forskingsinnsats ligger langt etter de andre nordiske landene både om man måler innsatsen som andel av BNP, eller om man måler innsatsen per innbygger. Forskerforbundet foreslår derfor at bevilgningene til forskning gis en ytterligere økning slik at vi nærmer oss regjeringens egen vekstmålsetting.

Regionale forskningsfond
Forskerforbundet er kritisk til opprettelsen av regionale forskningsfond. Forbundet mener dette vil bidra til ytterligere spredning av forskningen og forskningsfinansieringen. Dette er feil medisin i en situasjon hvor forskningsinstitusjonene opplever at de er underfinansierte, hvor de ansatte forskerne opplever at det er problematisk å finne sammenhengende tid til forskning innenfor ordinær arbeidstid og hvor ressurser til fri og grunnleggende forskning er mangelvare. Forskerforbundet foreslår at ressursene i stedet legges til det ordinære fondet for forskning og nyskaping og at avkastningen øremerkes langsiktig grunnleggende forskning som er taperen i forslaget fra regjeringen.

Utstyr
Forskerforbundet synes det er et godt grep at deler av avkastningen fra forskningsfondet øremerkes utstyr fra 2010. Dette sikrer nødvendig langsiktighet i utstyrsbevilgningene. Forskerforbundet vil imidlertid peke på det dokumenterte behovet for utstyr i sektoren er i milliardklassen. Forbundet slutter seg derfor til forslaget fra Forskningsrådet om å bygge opp et fond på 20. mrd. kroner som kan gi langsiktige bevilgninger til utstyr på om lag 800 mill.

STYRKING AV SKATTEFUNN

Det er positivt at ordningen SkatteFUNN videreføres. Ordningen har nettopp vært gjennom en evaluering som klart antyder at ordningen har vært en suksess. Forskerforbundet mener derfor at ordningen bør styrkes ved at grensen for timelønnskostnader fjernes samt ved at beløpsgrensen heves.

REKRUTTERING

Opprettelse av stipendiatstillinger
I lys av at den varslede rekrutteringsmeldingen ikke ble lagt frem er Forskerforbundet svært skuffet over regjeringens forslag om bare å opprette 161 stipendiatstillinger i budsjettet for 2009 (inkludert 10 nærings-ph.d.- stillinger). Behovsanslag fra NIFU STEP anslår sektorens behov som langt større og Forskerforbundet beklager at departementet på egen hånd nedjusterer behovsanslagene. NIFU STEP har anslått at det er behov for å opprette 520 stipendiatstillinger hvert år frem til 2016. Forskerforbundet foreslår derfor at det opprettes ytterligere 354 stipendiatstillinger i budsjettet for 2009.

Opprettelse av postdoktorstillinger
Forskerforbundet foreslår at det opprettes ytterligere 65 postdoktorstillinger. Det er særlig behov for flere postdoktorstillinger for å lette overgangen til fast stilling for de som er ferdige med doktorgraden.

BYGG

Det er positivt at det foreslås oppstartsbevilgning til nybygg ved Universitetet i Bergen og ved Høgskolen i Oslo. Det er dokumentert store behov for både nybygg og renovering av bygg i sektoren og forbundet etterlyser en sterkere satsing på dette. Flere byggeprosjekter er ferdig prosjektert og Forskerforbundet foreslår at byggestart igangsettes for flere nybygg.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær