Forskerforbundets kommentarer til revidert nasjonalbudsjett for 2008

Basisbevilgning til høgskoler og universitet

Regjeringen foreslår en budsjettøkning på 173 millioner kroner i 2008, med 346 millioner kroner i helårsvirkning fra 2009. Dette er midler lærestedene kan bruke til å rekruttere flere forskere, med langt bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Forskerforbundet er svært glade for at Regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å styrke budsjettsituasjonen til universitetene i og høyskolene i Norge. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland innfrir med sitt første budsjettfremlegg dermed sektorens forventninger. Regjeringens styrking av institusjonenes basisbevilgning er et skritt i riktig retning når det gjelder muligheten for å kunne realisere løftet i Soria Moria om en styrking av budsjettet til universiteter og høgskoler.

Bygg

Samtidig foreslår regjeringen å tilgodese sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo med 15 millioner kroner, til oppstart av rehabilitering, i revidert nasjonalbudsjett 2008. Det vil bidra til at Universitetet i Oslo kan ferdigstille rehabiliteringen av sentrumsbygningene til jubileumsfeiringen i 2011. Dette er av stor betydning for UiO.

Klimaforskning

Regjeringen foreslår å sette av 70 millioner kroner til klimaforskning i revidert nasjonalbudsjett 2008. Dette er en viktig satsning, både for Forskerforbundets medlemmer og for framtiden.

Samarbeid

Finansieringsmodellen i universitets- og høyskolesektoren er i all hovedsak basert på resultatbaserte indikatorer, som skal fremme konkurranse og omfordeling mellom institusjonene. Det finnes ingen elementer som premierer samarbeid mellom institusjonene, derfor lønner det seg ikke for en høyskole å innlede samarbeid med et universitet. Forskerforbundet mener dette er svært uheldig.

Etter Forskerforbundets mening bør finansieringssystemet for tildeling av bevilgninger til sektoren ikke bare bidra til fordeling av bevilgninger mellom institusjonene. Det bør også stimulere til økt samarbeid mellom institusjonene og høyere kvalitet på forskningen og undervisningen som utføres, samt motvirke den økende fragmenteringen av utdanningstilbudet.

Forskerforbundet beklager derfor at regjeringen ikke endrer finansieringsmodellen i universitets- og høgskolesektoren for å bedre legge forholdene til rette for samarbeid og vi forventer at dette vil bli gjort i forbindelse med statsbudsjettet for 2009.