Høring – NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn

Forskerforbundet viser til oversendte forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og likestillingsloven med intern høringsfrist 1. mai og høringsfrist til departementet 10. mai 2008.

I NOU 2008:1 foreslås det å oppheve det særlige unntaket for trossamfunn fra forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven. Utvalget foreslår også at unntaksregelen i likestillingsloven strammes inn. Forslagene innebærer at trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling av kvinner og homofile blir innsnevret.

Forskerforforbundet støtter utvalgets vurdering om en snevrere adgang til forskjellsbehandling og at trossamfunns adgang til religiøst begrunnet forskjellsbehandling kan hjemles i generelle saklighetsregler. Det at et trossamfunn har en utrykkelig adgang til å forskjellsbehandle kan virke krenkende og legitimere forskjellsbehandling, og således få ringvirkninger på andre samfunnsområder.

Vi kan imidlertid ikke se at det er behov for en eksplisitt unntaksregel for religiøs begrunnet forskjellsbehandling i likestillingslovens § 2, da dette uansett vil følge av det generelle ulovfestede saklighetsprinsippet. 

Unntaket for religiøst begrunnet forskjellsbehandling ved ansettelse bør plasseres i likestillingslovens § 4 som per i dag er hovedregelen om likestilling ved ansettelse.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
generalsekretær

Mariann Helen Olsen
juridisk rådgiver