Innspill til stortingsmelding om kompetanse

Forskerforbundet viser til invitasjon til å gi innspill til arbeidet med ny stortingsmelding om kompetanse. Forskerforbundet slutter seg til analysen om at den økonomiske aktiviteten i stadig større grad blir mer kunnskapsintensiv.

Rammevilkår til universiteter og høyskoler

Det er sannsynlig at det vil bli flere studenter i høyere utdanning, både på grunnutdanning og innen etter- og videreutdanning. Fremskrivninger foretatt av SSB frem til 2025 viser en slik utvikling. I tillegg skal høyere utdanning i større grad samarbeide med nærings- og samfunnsliv om utforming av mer yrkesforberedte studier. Samtidig skal høyere utdanning videreføre de positive elementene i kvalitetsreformen med blant annet tettere oppfølging av studentene og mer oppgaveinnlevering. Dersom høyere utdanning skal kunne møte disse forventningene på en god måte må universitetene og høyskolene gis økonomiske rammevilkår som står i stil med forventningene. Forskerforbundet minner om at hverdagen for de vitenskapelig ansatte preges av at det ikke er tid til forskning innenfor normal arbeidstid, at arbeidsukene er vesentlig lengre enn normalt og at en av fem sliter med usikre arbeidsforhold i midlertidige tilsettinger. Institusjonene er underfinansiert og den manglende lønns- og pensjonskompensasjonen i 2008 har forverret situasjonen. Universitetene og høyskolene må få tilfredsstillende rammevilkår slik at de blir i stand til å møte utfordringene.

Økt studenttilstrømming

For Forskerforbundet er det viktig at kvaliteten på utdanning og forskning opprettholdes selv med økt antall studenter. Premisset om forskningsbasert undervisning og kombinerte stillinger må ligge fast. Likeledes er det viktig at studentene som tas opp til høyere har studiekompetanse slik at det ikke etableres et system som skaper større frafall blant studentene. Det er ingen tjent med.

Arbeidslivet som læringsarena

Under forutsetning av at institusjonene innen høyere utdanning gis tilfredsstillende rammevilkår er Forskerforbundet positiv til økt samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og nærings- og samfunnsliv for i større grad å integrere arbeidslivet som læringsarena.

Samarbeidskomponent i finansieringssystemet

Forskerforbundet er skeptisk til å innføre nye komponenter i finansieringssystemet som eventuelt skal fremme økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og øvrig samfunns- og næringsliv. Det er nødvendig å finne en god utforming på de komponentene som allerede er etablert før det etableres ytterligere komponenter. Videre mener forbundet at eventuelle nye komponenter må innføres med økt budsjettramme slik at de ikke fører til redusert basisbevilgning.

Y-veien

Basert på de positive erfaringen i forsøkene med Y- veien er Forskerforbundet positivt innstilt til at forsøksordningen gjøres permanent. Forutsetningen er at dette ikke senker kvalitetskravene på de aktuelle studiene. En vurdering av om ordningen er overførbar til andre typer utdanninger må legge til grunn de suksessfaktorene som medvirket til at dette ble en suksess ved for eksempel Høgskolen i Telemark. Høgskolen har avgitt evalueringsrapporter som viser at studentene jevnt over gjør det veldig bra. Dette krever skreddersydde opplegg for de aktuelle studentene og modellen er derfor ingen lettvint løsning for å kunne ta opp flere studenter.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær