Innspill til det pågående arbeid med stortingsmelding om bibliotek

Forskerforbundet viser til det pågående arbeidet i Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet med en stortingsmelding om bibliotek. Forbundet vil med dette komme med noen innspill til arbeidet.

Felles biblioteklov

Forskerforbundet mener at det verken er nødvendig eller ønskelig med en felles biblioteklov. Universitets- og høgskolebibliotekene er integrerte tjenester i sine eierinstitusjoner og underlagt  universitets- og høyskoleloven og forskriftene til akkrediteringsorganet NOKUT. Forskerforbundet mener dette er en god ordning, og viser også til at høringsuttalelsene fra universitets- og høyskolesektoren i forbindelse med Bibliotekreform 2014 støtter dette synspunktet.

Bibliotekene har lang tradisjon for samarbeid og nettverkstenking. De fleste norske bibliotek inngår i et frivillig og forpliktende samarbeid når det gjelder forvaltning av kultur- og vitenkilder. Det er ikke nødvendig med en felles biblioteklov for å opprettholde dette samarbeidet. Mye viktigere er det at institusjonene har en finansiering som sikrer tilgang til vitenkilder og til utvikling av tjenester.

Bibliotek i utdanning

Bibliotek og læringssenter bidrar til oppnåelsen av målene i Kvalitetsreformen om økt kvalitet i utdanning og forskning.

Vi ser et økende samspill mellom bibliotektjenesten og den faglige staben på lærestedene. Utvikling av informasjonskompetanse er et viktig område i høyere utdanning. I denne sammenheng står akademisk redelighet og plagieringsproblematikken sentralt.

Bibliotek i utdanning har som målsetting å gi studenter informasjonsverktøy som gjør dem bedre rustet til videre utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. I kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning er informasjonskompetanse en nevnt som nøkkelferdighet eller generiske ferdighet. ”[Disse] ferdighetene som ofte er viktige for å kunne vurdere ansettbarheten hos en kandidat uansett fag eller disiplin.” (Aamodt, 2007 s. 12).

Merverdiavgiften bør fjernes for elektroniske tidsskrifter

I dag tilbyr bibliotekene i større grad digitale vitenkilder. Tidlig på 2000-tallet ble det innført merverdiavgift på databaser og elektroniske tjenester, selv om disse i prinsippet inneholder det samme som de trykte kildene. Ved innføringen ble utgiftene til merverdiavgift kompensert, slik er det imidlertid ikke i dag.

Vi ber om at merverdiavgiften fjernes for elektroniske tidsskrifter, slik at disse ressursene blir behandlet på samme måten og papirbaserte vitenkilder.

Nasjonale lisensavtaler

Vi håper departementet følger opp St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning. I oppsummeringen til kapittel 7.2.4 Kunnskapsgrunnlaget for forskningsformidling heter det:
”Regjeringen tar sikte på at Norge skal inngå nasjonale avtaler om abonnement på sentrale fagtidsskrifter for universiteter og høyskoler. Ved eventuell inngåelse av slike avtaler skal det vurderes om disse også skal omfatte Norges hovedsamarbeidsland Tanzania, Mosambik, Uganda, Zambia, Malawi, Bangladesh og Nepal.”

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær

Kopi:
Kultur- og kirkedepartementet
Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen, Stortinget