INNSPILL TIL REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008

Forskerforbundet ønsker med dette brevet å komme med våre innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2008.

Vitenskapelig utstyr

I følge beregninger foretatt av Norges forskningsråd er det behov for 2,6 mrd kr til vitenskapelig utstyr over en 10års periode og ytterligere 2.9 mrd kr til svært kostnadskrevende utstyr.  I tillegg er utskiftningstakten på utstyr økende. Det er derfor viktig at det legges opp til en langsiktig og kontinuerlig fornying av utstyret slik at norske forskere holder tritt med den teknologiske og internasjonale utviklingen.

Det er således nødvendig med en betydelig økning av bevilgningen. Forskerforbundet foreslår at det i revidert nasjonalbudsjett for 2008 gis et kraftig løft i bevilgningene til utstyr. Forskerforbundet mener at det må etableres et stabilt høyere budsjettnivå for vitenskapelig utstyr slik at fornyelse og erstatning av vitenskapelig utstyr kan skje kontinuerlig og ikke som følge av tilfeldige skippertak.

Samarbeid

Finansieringsmodellen i universitets- og høyskolesektoren er i all hovedsak basert på resultatbaserte indikatorer, som skal fremme konkurranse og omfordeling mellom institusjonene. Det finnes ingen elementer som premierer samarbeid mellom institusjonene, derfor lønner det seg ikke for en høyskole å innlede samarbeid med et universitet. Forskerforbundet mener dette er svært uheldig.

Etter Forskerforbundets mening bør finansieringssystemet for tildeling av bevilgninger til sektoren ikke bare bidra til fordeling av bevilgninger mellom institusjonene. Det bør også stimulere til økt samarbeid mellom institusjonene og høyere kvalitet på forskningen og undervisningen som utføres, samt motvirke den økende fragmenteringen av utdanningstilbudet. Derfor bør for eksempel indikatorene i de insentivbaserte komponentene, direkte eller indirekte, måle og belønne samarbeid, innsats og kvalitet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne 
leder

Sigrid Lem
generalsekretær

Gjenpart:
Finansdepartementet
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund