HØRING – FORVALTNINGSREFORMEN

Det vises til brev av 26. februar 2008 vedrørende høring om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået.

Høyere utdanning og forskning er nasjonale oppgaver som må forankres på nasjonalt nivå og kan derfor ikke overføres til regionene. Dette er et viktig prinsipp for Forskerforbundet og er lagt til grunn også i denne sammenheng.

Oppgaver på Kunnskapsdepartementets område

Forskerforbundet gikk i sitt høringsbrev av 30. januar 2007 til Stortingsmelding nr 12 (2006-2007) i mot å overføre ansvaret for fagskoleutdanningen til regionene og har ikke endret synspunkt.

Forskerforbundet støtter ikke forslaget om at regionene skal oppnevne to av de eksterne styrerepresentantene ved høyskolene. Kunnskapsdepartementet understreker at ingen av styremedlemmene er valgt eller oppnevnt for å ivareta særinteresser, men for å bidra samlet til ledelse og utvikling av institusjonen. Styrerepresentanter oppnevnt av regionene kan i denne sammenhengen oppfattes som representanter for en særinteresse.

Forskerforbundets prinsipielle syn er at offentlig finansiert forskning skal være underlagt nasjonal styring og dermed forankres på nasjonalt nivå og kan derfor ikke støtte forslaget om å opprette regionale forskningsfond. Etter Forskerforbundets mening kan opprettelsen av regionale forskningsfond føre til fragmentering av nasjonalt koordinert innsats på forskning.

Det forutsettes at Forskningsrådet skal ha en aktiv rolle som bidragsyter i utvikling og forvaltning av de regionale forskningsfondene. En slik rolle, og samt oppbygging av regional kompetanse, vil kreve store ressurser, både menneskelig og økonomisk. De regionale fondene må ha sine egne sekretariater som forbereder sakene til styret, er ansvarlig for søknadsbehandling og har den løpende kontakten med fondenes målgrupper, brukere, Forskningsrådet og andre interessenter. For en allerede presset sektor bør ressursene brukes til å styre allerede eksisterende miljøer framfor å opprette nye.

Samtidig er det en nødvendig forutsetting at en eventuell opprettelse av regionale forskningsfond er en del av opptrappingen av samlet norsk forskningsinnsats, de regionale forskningsfondene finansieres med friske midler og opprettelsen av fondene ikke må gå på bekostning av nasjonale forskningsprioriteringer. Hvis det, mot Forskerforbundets anbefaling, vedtas å opprettes regionale forskningsfond, må de forannevnte forutsetninger legges til grunn.

Forskerforbundet vil i denne sammenheng vise til målene i Soria-Moria-erklæringen når det gjelder forskning og høyere utdanning. Her må regjeringen vise evne til handling og foretar et nødvendig løft i bevilgningene slik at målene kan innfris.

Forskerforbundet er positiv til samhandling og kontakt mellom næringslivet, høyskolene, regionale forskningsaktiviteter og regionen for å legge til rette for næringsutvikling og innovasjon.

Etter Forskerforbundets mening bør finansieringssystemet for tildeling av bevilgninger til universiteter og høyskoler også stimulere til økt samarbeid mellom institusjonene og høyere kvalitet på forskningen og undervisningen som utføres. Bevilgningene til sektoren over statsbudsjettet må belønne samarbeid, innsats og kvalitet.

Forskerforbundet mener det er avgjørende for høyere utdanning og forskning å utvikle et enhetlig system som kan bidra til nasjonal koordinering. Hvis de ulike satsingene på regionale nivå ikke er godt koordinert seg i mellom og mot nasjonale satsinger kan det føre til fragmentering og suboptimalisering av den samlede FoU-innsatsen i Norge. 

Etablering av regionale forskningsfond vil bidra til at oppgaver og forpliktelser i forhold til regionene og regionalt næringsliv kan bli overordnet og enerådende ved den enkelte institusjon. Dette er selvsagt et viktig ansvar, men instituttene har også en rekke oppgaver og forpliktelser på nasjonalt og internasjonalt nivå noe som gjør det nødvendig med nasjonal samordning.

Oppgaver på Kultur- og kirkedepartementets område

For enkeltvirksomheter med stor regional forankring kan det være hensiktmessig å overføre tilskuddsansvaret, samt oppnevning av styremedlemmer til regionene. Forskerforbundet støtter derfor disse forslagene.

Når det gjelder Norsk kulturråds oppgaver så vil Forskerforbundet på generelt grunnlag advare mot en ytterligere delegering til regionene, da denne kan bidra til fragmentering. Forskerforbundet er av den oppfatning at nasjonale oppgaver må forankres på nasjonalt nivå. De konkrete forslagene som varsles vil likevel bli vurdert på selvstendig grunnlag når de foreligger.

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til høringsnotatet. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær