HØRING – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2008-2009

Det vises til høringsbrev av 19.10.2007 fra Kunnskapsdepartementet vedr forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008-2009.

De fleste endringene som departementet har foretatt i forhold til gjeldende forskrift (2007-2008), er av såkalt regelteknisk karakter som dels har til hensikt å klargjøre bestemmelsene og dels rydde opp i utilsiktede virkninger av endringer som er foretatt tidligere. Forskerforbundet har ingen innvendinger til disse.

I tillegg er det foretatt endringer som ikke representerer noen realitetsendringer, men som etter Forskerforbundets mening bidrar til å klargjøre bestemmelsene. Forskerforbundet har f eks merket seg at i ny §2.5 presiseres det at utenlandske statsborgere som får støtte til ulike utdanningsprogram i Norge og utlandet, ikke kan få støtte fra Lånekassen når oppholdene har til hensikt å øke kompetansen i den utenlandske statsborgerens hjemland. Likeledes er det i ny § 6.3 presisert at det ikke gis støtte til fjernundervisning og nettstudier som tilbys av læresteder i andre nordiske land.

Forskerforbundet har ingen innvendinger til disse bestemmelsene og er også positiv til at ny §35.1 om støtte til studier i utlandet er tydeligere utformet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Studentorganisasjonene
Unio