Høring – Forskningsrådets rettighetspolitikk

Gjennom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er vi blitt kjent med Forskningsrådets utkast til rettighetspolitikk. Vi viser for øvrig til vår e-post av 15.02.08 til Forskningsrådet og til Forskningsrådets svar i e-post av 18.02.08 til forbundet.

Vi er overrasket over at Forskningsrådet som vi ellers har et utmerket samarbeid med, verken inviterte forbundet til seminaret 30.01.08 om rettighetspolitikken eller sendte oss høringsutkastet i og med at rettighetspolitikken berører flertallet av våre 16.000 medlemmer. Vi er imidlertid takknemlig for at Forskningsrådet nå har invitert Forskerforbundet til å komme med innspill.

Når det gjelder utkastet fra Forskningsrådet kan vi i det vesentlige slutte oss til de synspunktene som fremgår av høringsuttalelsen av 15.02.08 fra NFF. Spesielt er vi opptatt av at forholdet til publiseringsretten i arbeidstakeroppfinnerlovens §6, tredje ledd blir omtalt i rettighetspolitikken.

Vi registrerer ellers at dokumentet ikke nyanserer mellom ulike typer immaterielle rettigheter, og ber om at prinsippene blir klarere på dette punkt. Dette er viktig siden det ikke sjelden forekommer misforståelser om rettighetsproblematikken, jfr. i denne sammenheng neste avsnitt.

Bruken av begrepet ”eiendomsrett” i flere av punktene er egnet til å forvirre leseren. Etter vår oppfatning knytter ”eiendomsrett” seg til fysiske gjenstander som vevsprøver, databaser, kataloger og lignende, mens slik det her er brukt kan begrepet også oppfattes som den kunnskap og viten man erverver gjennom å arbeide med prosjekter med NFR-finansiering. Det kan da umulig være meningen.

Avslutningsvis opplyser vi om at Forskerforbundets opphavsrettsutvalg består av forbundets leder professor Bjarne Hodne, hovedbibliotekar Hilde Trygstad, Diakonhjemmets høyskole, professorene Helge Rønning og Olav Torvund, begge UiO og forhandlingssjef Frank O. Anthun som er utvalgets sekretær.

Opphavsrettsutvalget tar gjerne et møte med Forskningsrådet for å orientere om vår virksomhet og for å utdype våre synspunkter på rettighetspolitikken.  Vi har allerede avtalt et slikt møte med Universitets- og høyskolerådet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Frank O. Anthun
forhandlingssjef