HØRING – UTKAST TIL ENDRINGER I FORETAKSPENSJONS-LOVEN, INNSKUDDSPENSJONSLOVEN, LOV OM OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON OG UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

Forskerforbundet viser til departementets høringsbrev av 21.12.2007 vedrørende utkast til endringer i deler av pensjonslovgivningen.

Behovet for regler om minstekrav til ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger

Forskerforbundet viser til vår høringsuttalelse av 26.07.05 til NOU 2005:15 om obligatorisk tjenestepensjon. I uttalelsen påpeker vi at de lovfestede minimumskravene framstår som språklig vanskelige og at det blir problematisk for arbeidsgiver å avgjøre om minstestandarden etterleves. For arbeidstaker er det vanskelig å avgjøre om han har en lovlig pensjonsordning.

Etter vårt syn framstår Finansnæringens Hovedorganisasjons forslag til en alternativ regel for minstekrav til ytelsesordninger, som langt bedre språklig og mer klargjørende. Forskerforbundet støtter derfor dette forslaget.

Eierinteresse

Forskerforbundet mener det er viktig å sikre flest mulig arbeidstakere tjenestepensjon. Vi støtter derfor forslaget om at arbeidstakere med en beskjeden eierinteresse skal ha krav på tjenestepensjon.

Avklaring av plikt til å opprette obligatorisk tjenestepensjon

Forskerforbundet støtter departementets forslag om at det foretas endringer i LOF § 2-2 og LOI § 2-3, som innebærer at foretak som omfattes av OTP-loven § 1 alltid skal ha rett til og dermed plikt til å opprette tjenestepensjonsordning.

Arbeidstakere som ikke er arbeidsføre

Forskerforbundet støtter forslaget om at det innføres en plikt til å opprette innskuddspensjon for arbeidstakere som ikke er fullt ut arbeidsføre og som derfor faller utenfor ordningen med foretakspensjon.

Forskerforbundet støtter også forslaget om at krav til innskuddsordning for eldre arbeidstakere og arbeidstakere som ikke er fullt arbeidsføre, skal være tilsvarende kravene til ordningen for fullt arbeidsføre.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
fungerende generalsekretær

Hildur N. Nilssen
juridisk rådgiver