HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I NY FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING

Det vises til brev av 19.06.08 vedr endringer i ny forskrift om opptak til høyere utdanning.

Forskerforbundet slutter seg til hovedtrekkene i ny forskrift om opptak til høyere utdanning. Forbundet har likevel kommentarer til et par av punktene. 

Forskerforbundet er opptatt av at kravene til generell studiekompetanse ikke svekkes og har alltid vært restriktiv med hensyn til innføring av unntak fra dette kravet. Men når det gjelder opptak basert på 2-årig teknisk fagskole (Y-veien), har forbundet akseptert dette som et tilstrekkelig grunnlag for opptak til teknologiske fag/ingeniørutdanning. Erfaringene med slike studieløp er gode, og forbundet ser ingen grunn til ikke å videreføre dette opptaksgrunnlaget. 

Forskerforbundet har ingen innvendinger til at elever med IB-Certificate som fyller de spesielle vilkårene nevnt i høringsbrevet, får generell studiekompetanse. Ut fra forbundets kjennskap til IB-utdanningen har slike elever tilfredsstillende bakgrunn for videre studier.

Forskerforbundet er også positiv til den foreslåtte endringen i kap 6 om Politiattest ved opptak til høyere utdanning.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær