HØRING – ENDRING I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Det vises til brev av 6. mars 2008 ad forslag om endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
 
Forskerforbundet er enig i de vurderinger departementet legger til grunn for forslagene. Forskerforbundet støtter forslagene, med unntak av forslaget om at søker skal belastes for merutgift i forbindelse med godkjenning av doktorgrad fra utlandet når denne ikke begrunnes i en søknad om utlyst stilling ved vedkommende institusjon.

Forskerforbundet er for gratis utdanning og vil derfor på prinsipielt grunnlag advare mot å innføre et system hvor den enkelte må betale for å få sin utdanning vurdert, og eventuelt godkjent, i henhold til det norske gradssystemet.
 
Selv om Forskerforbundet er for valg av rektor ved universiteter og høgskoler vil vi likevel oppfordre departementet til å komme med nærmere bestemmelser om hvordan eventuell ansettelse skal foregå ved de institusjoner som har valgt dette, jamfør departements forslag til endring av universitets og høgskolelovens § 11-1.  Forbundet vil i denne sammenheng presisere at tjenestemannsorganisasjonene bør være representert i innstillingsutvalget etter denne paragrafen på lik linje med studentene. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær